Giải bài tập trang 76 SGK Toán 4: Phép chia - Chia một tổng cho một số

Giải bài tập trang 76 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 76 SGK Toán 4: Phép chia - Chia một tổng cho một số với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải bài tập Toán 4 này giúp học sinh biết tính chất một tổng chia cho một số, cách vận dụng bài tập về tính chất chia một tổng cho một số.

Lý thuyết Phép chia - Chia một tổng cho một số

Hướng dẫn giải bài Phép chia – Chia một tổng cho một số (bài 1, 2, 3 trang 76/SGK Toán 4)

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

(35 +21) : 7 và 35 : 7 + 21 : 7

Ta có: (35 +21) : 7 = 56 : 7 = 8

35 : 7 + 21 : 7 = 5 + 3 = 8

Vậy: (35 +21) : 7 = 35 : 7 + 21 : 7

BÀI 1. a) Tính bằng hai cách (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 76/SGK Toán 4)

(15 + 35) : 5; (80 + 4) : 4

b) Tính bằng hai cách theo mẫu:

Mẫu: 12 : 4 + 20 : 4 = ?

Cách 1: 12 : 4 + 20 : 4 = 3 + 5 = 8

Cách 2: 12 : 4 + 20 : 4 = (12 + 20) : 4

= 32 : 4 = 8

a) 18 : 6 + 24 : 6; b) 60 : 3 + 9 : 3.

Đáp án:

a) (15 + 35) : 5 = ?

Cách 1: (15 + 35) : 5 = 50 : 5 = 10

Cách 2: (15 + 35) : 5 = 15 : 5 + 35 : 5

= 3 + 7 = 10

(80 + 4) : 4 = ?

Cách 1: (80 + 4) : 4 = 84 : 4 = 21

Cách 2: 80 : 4 + 4 : 4 = 20 + 1 = 21

b) 18 : 6 + 24 : 6 = ?

Cách 1 : 18 : 6 + 24 : 6 = 3 + 4 = 7

Cách 2 : 18 : 6 + 24 : 6 = (18 + 24) : 6 = 42 : 6 = 7

60 : 3 + 9 : 3 = ?

Cách 1: 60 : 3 + 9 : 3 = 20 + 3 = 23

Cách 2: 60 : 3 + 9 : 3 = (60 + 9) : 3

= 69 : 3 = 23

BÀI 2. Tính bằng hai cách theo mẫu: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 76/SGK Toán 4)

Mẫu: (35 – 21) : 7 – ?

Cách 1: (35 – 21) : 7 = 14 : 7 = 2

Cách 2: (35 – 21) : 7 = 35 : 7 – 21 : 7 = 5 – 3 = 2

a) (27 – 18) : 3 b) (64 – 32) : 8.

Đáp án: Các em có thể tính như sau:

a) (27 – 18) : 3 = ?

Cách 1: (27 – 18) : 3 = 9 : 3 = 3

Cách 2: (27 – 18) : 3 = 27 : 3 – 18 : 3 = 9 – 6 = 3

b) (64 – 32) : 8 = ?

Cách 1: (64 -32) : 8 = 32 : 8 = 4

Cách 2: (64 – 32) : 8 = 64 : 8 – 32 : 8 = 8 – 4 = 4

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 76/SGK Toán 4)

Lớp 4A có 32 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Lớp 4B có 28 học sinh cũng chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi tất cả có bao nhiêu nhóm?

Đáp án:

Số nhóm học sinh của lớp 4A là:

32 : 4 = 8 (nhóm)

Số nhóm học sinh của lớp 4B là:

28 : 4 = 7 (nhóm)

Số nhóm học sinh của cả hai lớp 4A và 4B là:

8 + 7 = 15 (nhóm)

Đáp số: 15 nhóm.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 77, 78 SGK Toán 4: Chia cho số có một chữ số - Luyện tập

Đánh giá bài viết
108 31.204
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm