Giải bài tập trang 80, 81 SGK Toán 3: Tính giá trị của biểu thức - Luyện tập (tiếp)

21 9.916

Giải bài tập Toán 3: Tính giá trị của biểu thức

Giải bài tập trang 80, 81 SGK Toán 3: Tinh giá trị của biểu thức - Luyện tập (tiếp) được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Lời giải bài tập Toán 3 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại cách tính nhẩm giá trị của biểu thức dạng chỉ có phép tính cộng, trừ hoặc phép tính nhân, chia, áp dụng cách tính cho từng bài tập Toán lớp 3.

Giải bài tập trang 79 SGK Toán 3: Tính giá trị của biểu thức

Giải bài tập trang 80 SGK Toán 3: Tính giá trị của biểu thức (tiếp) (bài 1, 2, 3, 4 trang 80/SGK Toán 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính giá trị của biểu thức:

a) 253 +10 × 4

41 × 5 – 100

93 – 48 : 8

b) 500 + 6 × 7

30 × 8 + 50

69 + 20 × 4

Hướng dẫn giải

a) 253 + 10 × 4 = 263 × 4 = 1052

41 × 5 – 100 = 205 – 100 = 105

93 – 48 : 8 = 45 : 8 = 5

b) 500 + 6 × 7 = 506 × 7 = 3542

30 × 8 + 50 = 240 + 50 = 290

69 + 20 × 4 = 89 × 4 = 356

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Ghi đúng, ghi sai vào chỗ trống sau đây

a) 37 - 5 × 5 = 12           b) 13 × 3 - 2 = 13

180 : 6 + 30 = 60          180 + 30 : 6 = 35

30 + 60 × 2 = 150          10 + 60 × 2 = 180

282 - 100 : 2 = 91          282 - 100 : 2 = 232

Hướng dẫn giải

a) 37 - 5 × 5 = 12 Đ           b) 13 × 3 - 2 = 13 S

180 : 6 + 30 = 60 Đ            180 + 30 : 6 = 35 S

30 + 60 × 2 = 150 Đ          10 + 60 × 2 = 180 S

282 - 100 : 2 = 91 S          282 - 100 : 2 = 232 Đ

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Mẹ hái được 60 quả táo, chị hái được 35 quả táo. Số táo của mẹ và của chị đều xếp vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả táo?

Hướng dẫn giải

Tổng số táo mẹ và chị hái được là:

60 + 35 = 95 (quả)

Mỗi hộp có số quả táo là:

95 : 5 = 19 (quả)

Giải bài tập trang 81 SGK Toán 3: Luyện tập Tính giá trị của biểu thức (tiếp) (bài 1, 2, 3, 4 trang 81/SGK Toán 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính giá trị của biểu thức:

125 – 85 + 80             68 + 32 – 10

21 × 2 × 4               147 : 7 × 6

Hướng dẫn giải

125 – 85 + 80 = 40 + 80 = 120

68 + 32 – 10 = 100 – 10 = 90

21 × 2 × 4 = 42 × 4 = 168

147 : 7 × 6 = 21 × 6 = '126

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính giá trị của biểu thức:

375 – 10 × 3              306 + 93 : 3

64 : 8 + 30               5 × 11 – 20

Hướng dẫn giải

375 – 10 × 3 = 365 × 3 = 1095

306 + 93 : 3 = 399 : 3 = 133

64 : 8 + 30 = 8 + 30 = 38

5 × 11 – 20 = 55 – 20 = 35

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính giá trị của biểu thức:

81 : 9 + 10          11 × 8 – 60

20 × 9 : 2           12 + 7 × 9

Hướng dẫn giải

81 : 9 + 10 = 9 + 10 = 19

11 × 8 – 60 = 88 – 60 = 28

20 × 9 : 2 = 180 : 2 = 90

12 + 7 × 9 = 19 × 9 = 171

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Mỗi số trong hình tròn là giá trị của biểu thức nào?

Giải bài tập trang 80, 81 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

80 : 2 × 3 = 120

70 + 60 : 3 = 90

81 – 20 + 7 = 68

50 + 20 × 4 = 280

11 × 3 + 6 = 39

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 82 SGK Toán 3: Tính giá trị của biểu thức - Luyện tập (tiếp theo)

Đánh giá bài viết
21 9.916
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm