Mẫu công văn giải quyết trợ cấp Tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp

Mẫu giải quyết trợ cấp Tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp mới nhất

Mẫu công văn giải quyết trợ cấp tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp là mẫu được cá nhân lập ra để đề nghị về việc giải quyết trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Mẫu đề nghị nêu rõ thông tin người làm đơn, thông tin về cơ quan làm việc của người làm đơn, nội dung đơn... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giải quyết tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu giải quyết trợ cấp Tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp như sau:

CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ…………………
-------------
Số: ...............
V/v: Giải quyết trợ cấp TNLĐ (BNN)
đối với ông/bà………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

……., ngày……….tháng……..năm……..

   

    Kính gửi: Bảo hiểm xã hội …………..

1- Tên, địa chỉ cơ quan, đơn vị quản lý người bị tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp (TNLĐ/BNN): .........................

Số điện thoại (nếu có):……………………………………...............................

2- Thông tin về người bị TNLĐ/BNN:

- Họ tên…………………………………………Số sổ BHXH……………….....

- Số CMND:…………………………….do………………………………..........

cấp ngày…………tháng…………năm………….

- Nghề nghiệp :……………………Đơn vị (hoặc nơi làm việc)……...............

- Địa chỉ nơi cư trú :…………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………..

- Bị TNLĐ/BNN lần thứ……….(1)

3- Tóm tắt quá trình bị TNLĐ/BNN của người lao động (địa điểm, thời gian, nguyên nhân xảy ra TNLĐ/BNN, quá trình điều trị thương tật/bệnh tật, giám định khả năng lao động)…………………………

……………………………………………………………………………………….

Nay đơn vị đã lập đầy đủ hồ sơ theo quy định, đề nghị Bảo hiểm xã hội ........ xem xét, giải quyết chế độ TNLĐ/BNN đối với ông/bà……………………………………………………………………./.

Nơi nhận:
-………….
-…………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu)

Ghi chú: (1) Nếu bị TNLĐ/BNN lần đầu thì ghi lần thứ nhất, các lần sau ghi theo thứ tự số lần bị TNLĐ/BNN

Mẫu giải quyết trợ cấp Tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp

Mẫu giải quyết trợ cấp Tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp

Đánh giá bài viết
1 1.225
Việc làm - Nhân sự Xem thêm