Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 2: At School

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Gii SBT Tiếng Anh 6 Unit 2: ATSCHOOL
A.Comein(trang13-14SBTTiếngAnh6)
1. (trang 13 SBT Tiếng Anh 6): Match the words in column A with the words in column B. Then
write them down. (Nối từ cột A với từ cột B. Sau đó viết chúng xuống bên dưới)
a) come in c) open your book
b) sit down d) stand up
e) close your book
Hướng dẫn dịch
a. đi vào
b. ngồi xuống
c. mở sách của bạn ra
d. đứng dậy
e. đóng sách của bạn lại
2. (trang 13-14 SBT Tiếng Anh 6): Write the sentences. (Viết các câu.)
a) come in c) stand up
b) open your book d) close your book
e) sit down
Hướng dẫn dịch
a. đi vào
b. mở sách của bạn ra
c. đứng dậy
d. đóng sách của bạn lại
e. ngồi xuống
3. (trang 14 SBT Tiếng Anh 6): Find the words in the boxes: come, stand, close, open, in, sit, up,
down. (Tìm các từ sau trong bảng: come, stand, close, open, in, sit, up, down)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Hướng dẫn dịch
4. (trang 14 SBT Tiếng Anh 6): Complete the missing letters. (Hoàn thành những chữ cái còn
thiếu.)
a) goodbye
b) sound
c) down
d) sit
e) open
B.Wheredoyoulive?(trang15-16-17SBTTiếngAnh6)
1. (trang 15 SBT Tiếng Anh 6): Sing the song of ABC. (Hoàn thành những ch cái còn thiếu)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S and T U V W and X Y Z A B C D E F G
Sing the song of A B C.
2. (trang 15 SBT Tiếng Anh 6): Say the letters. (Đọc các chữ cái)
B C D E G P T V A H J K I O U F L M
N Q R S Y Z X W
3. (trang 15 SBT Tiếng Anh 6): Complete the dialogues. (Hoàn thành đoạn hội thoại)
a) Lan: Hello. My name’s Lan
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
What’s your name?
Viet: My name is Viet
b) Chau: What is your name?
Anh: My name is Anh. Whats your name ?
Chau: My name is Chau.
c) Mai: Hi. I am Mai. What is your name?
Loan: Hi. My name is Loan. How are you?
Mai: I am fine. Thank you. And you?
Loan: Fine, thanks.
Hướng dẫn dịch
a) Lan: Xin chào. Tên tôi Lan
Tên bạn gì?
Việt: Tôi tên Việt
b) Châu: Tên bạn gì?
Anh: Tôi tên Anh. Tên bạn ?
Châu: Tôi tên Châu.
c) Mai: Xin chào. Tôi Mai. Tên của bạn gì?
Loan: Xin chào Tên tôi Loan. Bạn khỏe không?
Mai: Tôi khoẻ. Cảm ơn bạn. Còn bạn?
Loan: Tốt, cảm ơn.
4. (trang 16 SBT Tiếng Anh 6): Complete the sentences. (Hoàn thành các câu sau)
A: I live on Hang Da Street.
Where do you live?
B: I live on Xuan Dieu Street.
C: Where do you live?
D: I live on Le Loi Street.
Where do you live?
C: I live on Hong Due Street.

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 6 Unit 2

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 2: At School được sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn nâng cao chất lượng môn học, chuẩn bị tốt nhất cho bài học tiếp theo.

Trên đây là nội dung Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 2: At School. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu tiếng Anh khác trên VnDoc.com như: Tiếng anh lớp 6 theo từng unit, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,... để có sự chuẩn bị bài mới cũng như nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn ôn tập và củng cố kiến thức.

Đánh giá bài viết
7 2.838
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải SBT Tiếng Anh 6 Xem thêm