Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5 bài 51: Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa

43 3.786

Giải Vở bài tập Khoa học 5 bài 49, 50

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5 bài 51: Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa có đáp án chi tiết cho từng bài tập trang 84, 85, 86 VBT Khoa học 5 tập 2 giúp các em học sinh nắm được các kiến thức khoa học lớp 5. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Khoa học lớp 5 bài 51

Câu 1 trang 84 Vở bài tập Khoa học 5

Thực vật có cơ quan sinh sản không? Nếu có, hãy nói tên cơ quan sinh sản của thực vật.

Trả lời:

Thực vật có cơ quan sinh sản. Hoa là cơ quan sinh sản của những loài thực vật có hoa. Cơ quan sinh dục đực gọi là nhị. Cơ quan sinh dục cái gọi là nhụy.

Câu 2 trang 84, 85 Vở bài tập Khoa học 5

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

2.1. Cơ quan sinh sản của cây dong riềng là gì?

a. Rễ cây dong riềng.

b. Thân cây dong riềng.

c. Lá cây dong riềng.

d. Hoa cây dong riềng.

2.2. Cơ quan sinh sản của cây phượng là gì?

a. Rễ cây phượng.

b. Thân cây phượng.

c. Lá cây phượng.

d. Hoa cây phượng.

2.3. Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa là gì?

a. Rễ.

b. Thân.

c. Lá.

d. Hoa.

2.4. Cơ quan sinh dục đực của thực vật có hoa gọi là gì?

a. Nhị.

b. Nhụy.

2.5. Cơ quan sinh dục cái của thực vật có hoa gọi là gì?

a. Nhị.

b. Nhụy.

2.6. Hoa chỉ có nhị mà không có nhụy gọi là hoa gì?

a. Hoa đực.

b. Hoa cái.

2.7. Hoa chỉ có nhụy mà không có nhị gọi là hoa gì?

a. Hoa đực.

b. Hoa cái.

Trả lời:

Câu hỏi

2.1

2.2

2.3

2.4

Đáp án

d

d

d

a

Câu hỏi

2.5

2.6

2.7

 

Đáp án

b

a

b

 

Câu 3 trang 85 Vở bài tập Khoa học 5

Nối các chú thích vào hình cho phù hợp.

 Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa

Trả lời:

 Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa

Câu 4 trang 86 Vở bài tập Khoa học 5

Đánh dấu × vào các cột trong bảng dưới đây cho phù hợp.

Hoa

Trên cùng một hoa có cả nhị và nhụy

Trên một hoa chỉ có nhị hoặc nhụy

Mướp

   

Phượng

   

Dong riềng

   

Sen

   

Trả lời:

Hoa

Trên cùng một hoa có cả nhị và nhụy

Trên một hoa chỉ có nhị hoặc nhụy

Mướp

 

×

Phượng

×

 

Dong riềng

×

 

Sen

×

 

Câu 5 trang 86 Vở bài tập Khoa học 5

Nối các chú thích vào hình cho phù hợp.

 Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa

Trả lời:

Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa

Đánh giá bài viết
43 3.786
Giải VBT Khoa học 5 Xem thêm