Giải vở bài tập Toán 3 bài 70: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

7 3.037

Giải vở bài tập Toán 3 bài 70

Giải vở bài tập Toán 3 bài 70: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) trang 80, 81 Vở bài tập Toán 3 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp học sinh luyện tập, thực hành phép chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số, kĩ năng tính toán nhanh loại toán này.

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 80, 81 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Câu 1. Tính:

480 : 8

562 : 7

243 : 6

848 : 4

Câu 2. Số?

Số bị chia

425

425

727

727

Số chia

6

7

8

9

Thương

       

Số dư

       

Câu 3. Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Năm 2004 có 366 ngày. Hỏi năm 2004 gồm bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày?

Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Giải vở bài tập Toán 3

 Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

Giải vở bài tập Toán 3

Câu 2.

Số bị chia

425

425

727

727

Số chia

6

7

8

9

Thương

70

60

90

80

Số dư

5

5

7

7

Câu 3:

Tóm tắt

 Giải vở bài tập Toán 3

Bài giải

Số tuần lễ và ngày của năm 2004 là:

366 : 7 = 52 (tuần) 2 ngày

Đáp số: 52 tuần, 2 ngày

Câu 4.

Giải vở bài tập Toán 3

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 71: Giới thiệu bảng nhân 

Đánh giá bài viết
7 3.037
Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm