Giải vở bài tập Toán 4 bài 3: Ôn tập các số đến 100000 (tiếp theo)

15 1.546

Giải vở bài tập Toán 4 bài 3

Giải vở bài tập Toán 4 bài 3: Ôn tập các số đến 100000 (tiếp theo) Vở bài tập Toán 4 tập 1 trang 5 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho các em học sinh ôn tập, các dạng bài tập ôn các số đến 100000. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập trang 5 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Tính:

 Giải vở bài tập Toán 4

Câu 2. Nối (theo mẫu):

 Giải vở bài tập Toán 4

Câu 3. Tìm x, biết:

a) x + 527 = 1892        b) x − 631 = 361

c) x × 5 = 1085         d) x : 5 = 187

Câu 4. Trong buổi đồng diễn thể dục, các bạn học sinh xếp thành các hàng như nhau. Biết 4 hàng có 64 bạn. Hỏi 6 hàng có bao nhiêu bạn?

Đáp án bài tập trang 5 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Tính

 Giải vở bài tập Toán 4

Câu 2. Nối (theo mẫu):

 Giải vở bài tập Toán 4

Câu 3. Tìm x, biết:

a)

X + 527 = 1892

X = 1892 − 527

X = 1365

b)

X − 631 = 361

X = 361 + 631

X = 992

c)

x × 5 = 1085

X = 1085 : 5

x = 217

d)

X : 5 = 187

X = 187 × 5

X = 935

Câu 4. Tóm tắt

 Giải vở bài tập Toán 4

Bài giải

Số học sinh có trong một hàng là:

64 : 4 =16 (học sinh)

Số học sinh có trong 6 hàng là:

16 x 6 = 96 (học sinh)

Đáp số: 96 học sinh

Đánh giá bài viết
15 1.546
Giải Vở Bài Tập Toán 4 Xem thêm