Giải vở bài tập Toán 4 bài 71: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Giải vở bài tập Toán 4 bài 71

Giải vở bài tập Toán 4 bài 71: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 Vở bài tập Toán 4 trang 82 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp học sinh dễ dàng hiểu được cách thực hiện phép chia hai số có tận cùng là các chữ số 0, cách vận dụng vào bài tập ứng dụng một cách thành thạo. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Lý thuyết Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3 trang 82 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Tính (theo mẫu)

Mẫu: 240 : 40 = 240 : (10 × 4)

= 240 : 10 : 4

= 24 : 4

= 6

a) 72000 : 600 = …………………

= …………………

= …………………

b) 560 : 70 = …………………

= …………………

= …………………

= …………………

c) 65000 : 500 = …………………

= …………………

= …………………

Câu 2. Có 13 xe nhỏ chở được 46 800 kg hàng và 17 xe lớn chở được 71 400 kg hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiê ki- lô-gam hàng?

Câu 3. Tính giá trị của biểu thức

a) (5876 + 37124) : 200 = …………………

= …………………

b) 76327 – 91000 : 700 + 2000 = …………………

= …………………

= …………………

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

a) 72000 : 600 = 72000 : 100 : 6

= 720 : 6

= 120

b) 560 : 70 = 560 : (10 × 7)

= 560 : 10 : 7

= 56 : 7

= 8

c) 65000 : 500 = 65000 : 100 : 5

= 650 : 5

= 130

Câu 2.

Giải vở bài tập Toán 4

Bài giải

Số xe lớn và xe nhỏ có là:

17 + 13 = 30 (xe)

Trung bình số ki – lô – gam hàng một xe chở được là:

(46800 + 71400) : 30 = 3940 (kg)

Đáp số: 3940 (kg)

Câu 3.

a) (5876 + 37124) : 200 = 83 000 : 200

= 415

b) 76327 – 91000 : 700 + 2000 = 76372 – 130 + 2000

= 76242 + 2000

= 78 242

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 72: Chia cho số có hai chữ số

Đánh giá bài viết
109 21.218
Giải Vở Bài Tập Toán 4 Xem thêm