Giải vở bài tập Toán 5 bài 74: Tỉ số phần trăm

139 32.085

Giải vở bài tập Toán 5 bài 74

Giải vở bài tập Toán 5 bài 74: Tỉ số phần trăm trang 90 Vở bài tập Toán 5 có đáp án chi tiết cho từng bài tập SBT cho các em học sinh tham khảo, luyện tập các dạng bài về tỉ số phần trăm. Mời các em cùng tham khảo.

Lý thuyết Tỉ số phần trăm. Các phép tính với tỉ số phần trăm

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 90 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1

Câu 1. Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy trung bình cứ 100 sản phẩm thì có 94 sản phẩm đạt chuẩn và 6 sản phẩm không đạt chuẩn.

Viết tỉ số phần trăm thích hợp vào chỗ chấm

a) Tỉ số phần trăm giữa số sản phẩm đạt chuẩn và tổng số sản phẩm của nhà máy là...............

b) Tỉ số phần trăm giữa số sản phẩm không đạt chuẩn và tổng số sản phẩm của nhà máy là:............

Câu 2. Một vườn có 500 cây, trong đó có 300 cây cam và 200 cây chanh

a) Tỉ số giữa số cây cam và số cây trong vường là:...................

Tỉ số giữa số cây chanh và số cây trong vường là:...................

b) Các tỉ số trên viết dưới dạng số thập phân là: ...............;.................

Các tỉ số trên viết dưới dạng tỉ số phần trăm là................;..............

c) Trung bình cứ 100 cây trong vườn thì có .................cây cam

Trung bình cứ 100 cây trong vườn thì có .................cây chanh

Câu 3. Viết thành tỉ số phần trăm (theo mẫu)

Mẫu:

\frac{3}{4}=\frac{75}{100}=\ 75\%          \frac{480}{600}=\frac{80}{100}=80\%

a) \frac{1}{2} =...................

b) \frac{2}{4} =.................

c) \frac{3}{5} =..................

d) \frac{4}{10} =..............

Câu 4. Viết thành phân số tối giản (theo mẫu)

Mẫu:

75\%\ =\ \frac{75}{100}=\frac{3}{4}

a) 5% = .......................

b) 10% = ....................

c) 15% = ...................

d) 30% = .....................

Các bạn tham khảo: Giải bài tập trang 74 SGK Toán 5: Tỉ số phần trăm

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1. Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy trung bình cứ 100 sản phẩm thì có 94 sản phẩm đạt chuẩn và 6 sản phẩm không đạt chuẩn.

Viết tỉ số phần trăm thích hợp vào chỗ chấm

a) Tỉ số phần trăm giữa số sản phẩm đạt chuẩn và tổng số sản phẩm của nhà máy là 94/100

b) Tỉ số phần trăm giữa số sản phẩm không đạt chuẩn và tổng số sản phẩm của nhà máy là: 6/100

Câu 2. Một vườn có 500 cây, trong đó có 300 cây cam và 200 cây chanh

a) Tỉ số giữa số cây cam và số cây trong vườn là: \frac{300}{500}

Tỉ số giữa số cây chanh và số cây trong vường là: \frac{200}{500}

b) Các tỉ số trên viết dưới dạng số thập phân là: \frac{60}{100};\frac{40}{100}

Các tỉ số trên viết dưới dạng tỉ số phần trăm là 60% và 40%

c) Trung bình cứ 100 cây trong vườn thì có 60 cây cam

Trung bình cứ 100 cây trong vườn thì có 40 cây chanh

Câu 3. Viết thành tỉ số phần trăm (theo mẫu)

a) \frac{1}{2}=\frac{50}{100}=50\% =...................

b) \frac{2}{4}=\frac{50}{100}=50\% =.................

c) \frac{3}{5}=\frac{60}{100}=60\% =..................

d) \frac{4}{10}=\ \frac{40}{100}=40\% =..............

Câu 4. Viết thành phân số tối giản (theo mẫu)

Mẫu:

75\%\ =\ \frac{75}{100}=\frac{3}{4}

a) 5% = \frac{5}{100}=\frac{1}{20}

b) 10% = \frac{10}{100}=\frac{1}{10}

c) 15% = \frac{15}{100}=\frac{3}{20}

d) 30% = \frac{30}{100}=\frac{3}{10}

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 5 bài 75: Giải Toán về tỉ số phần trăm

Đánh giá bài viết
139 32.085
Giải Vở Bài Tập Toán 5 Xem thêm