Giáo án Lịch sử 11 bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

1 3.107

Giáo án Lịch sử lớp 11

Giáo án Lịch sử 11 bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) giúp học sinh biết được các cuộc khởi nghĩa và vận động khởi nghĩa trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất: Thời gian, địa điểm, hình thức đấu tranh.

Giáo án Lịch sử lớp 11

Giáo án Lịch sử 11 bài 20

Bài 24: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 – 1918)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.

1. Kiến thức: Sau khi học xong bài học yêu cầu học sinh cần

  • Hiểu được đặc diểm của bối cảnh Việt Nam trong chiến tranh và phong trào giải phóng dân tộc trong thời kì này.
  • Biết được các cuộc khởi nghĩa và vận động khởi nghĩa trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất: thời gian, địa điểm, hình thức đấu tranh.
  • Sự xuất hiện khuynh hướng cứu nước mới ở Việt Nam đầu thế kỷ XX.

2. Kỹ năng:

  • Biết sử dụng phương pháp đối chiếu, so sánh các sự kiện.
  • Biết tổng kết kinh nghiệm rút ra bài học.

3. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng:

- Trân trọng truyền thống yêu nước của nhân dân ta.

II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY HỌC.

- Tổ chức cho học sinh sưu tầm tranh ảnh, tài liệu lịch sử phản ảnh nền kinh te á- xã hội và các cuộc khởi nghĩa trong thời kỳ này.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY- HỌC.

1. Kiểm tra bài cũ.

Câu hỏi:

a. Bối cảnh nảy sinh khuynh hướng mới trong phong trào vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX?

b. Phân tích sự giống nhau và khác nhau giữa hai xu hướng bạo động và cải cách đầu thế kỉ XX?

2. Bài mới:

  • GV gợi cho học sinh nhớ lại những nét cơ bản về cuộc chiến tranh Thế Giới thứ nhất (1914-918): là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa đã lôi kéo 33 nước trên thế giới (chủ yếu là những nước ở châu Âu) vào vòng khói lữa của chiến tranh, chiến trường chính diễn ra ở châu Âu. Chiến tranh mặc dù chủ yếu diễn ra ở châu Âu song nó có tác động đến nhiều nước trên thế giới trong đó có các nước thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.
  • Việt Nam là thuộc địa của thực dân Pháp vì vậy không tránh khỏi bị tác động, ảnh hưởng bởi chiến tranh. Để hiểu được chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động thế nào đến kinh tế- xã hội Việt Nam ta tìm hiểu bài 24.

3. Tiến trình tổ chức dạy-học.

Đánh giá bài viết
1 3.107
Giáo án Lịch sử lớp 11 Xem thêm