Giáo án nghề Tin học văn phòng lớp 11 - Bài 10

3 1.080

Giáo án nghề Tin học văn phòng 11 bài 10

Giáo án nghề Tin học văn phòng lớp 11 - Bài 10 là tài liệu giáo án điện tử lớp 11 hay nằm trong chương trình giáo dục hướng nghiệp 11, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo để chuẩn bị bài soạn giảng hiệu quả và dễ dàng hơn.

BÀI 10: THỰC HÀNH SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

A/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kiến thức:

- Biết được cách trình bày một số văn bản hành chính thông dụng

2. Kỹ năng:

- Soạn thảo được một số văn bản hành chính thông dụng

- Biết sử dụng bảng trong soạn thảo văn bản

B/ PHƯƠNG TIỆN

1. Chuẩn bị của GV: phòng máy vi tính

2. Chuẩn bị của HS: vở ghi

C/ NỘI DUNG

SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

Bài 1: Soạn đơn xin phép như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------bµa--------------

ĐƠN XIN PHÉP

Kính gửi: - Thầy giáo chủ nhiệm lớp 11A

- Các thầy cô giáo bộ môn

Em tên là Nguyễn Ngọc Mai, học sinh lớp 11A.

Hôm nay (ngày 22/11/2007), em bị ốm không thể đến lớp được. Em viết đơn này xin phép các thầy cô giáo cho em được nghỉ buổi học ngày hôm nay.

Em xin hứa sẽ chép bài, học bài và làm bài đầy đủ.

Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các thầy cô!

Ngày 22 tháng 11 năm 2007

Bài 2: Soạn đơn xin việc sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------bµa--------------

ĐƠN XIN VIỆC

Kính gửi: ....................................................................................

Tôi tên là: ...................................................................................

Sinh ngày.......... tháng.......... năm............... tại .......................................

Giấy chứng minh nhân dân số: ...................................................

Cấp ngày........... tháng.......... năm............... tại ......................................

Hiện cư trú tại: ...........................................................................

Trình độ văn hoá: .......................................................................

Ngoại ngữ: .................................................................................

Nghề nghiệp chuyên môn: .........................................................

Sức khoẻ: ...................................................................................

Hiện nay tôi chưa có việc làm, tôi làm đơn này xin công ty tuyển dụng và xếp việc làm cho tôi.

Nếu được tuyển dụng, tôi xin cam đoan thực hiện tốt các công việc được giao và tuân theo các quy định và nội quy của công ty.

Kính mong lãnh đạo công ty chấp nhận!

Thái Bình, ngày............. tháng.......... năm

Kính đơn

(Kí tên)

Bài 3: Soạn quyết định sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------bµa--------------

Thái Bình, ngày.... tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tiếp nhận và điều động cán bộ nhân viên

[Thủ trưởng cơ quan (đơn vị)]

- Căn cứ vào quyết định số ........... ngày .......tháng ........ năm ......... của .................................về việc thành lập cơ quan đơn vị

- Xét yêu cầu công tác và khả năng cán bộ nhân viên;

- Xét đề nghị của trưởng ban tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tiếp nhận và điều động Ông (bà) .......................................đến nhận công tác tại phòng (ban) ............................................ thuộc cơ quan (đơn vị) ................................. kể từ ngày ....... Tháng ........ năm .........

Điều 2: Ông (Bà) ......................... được hưởng lương và các khoản phụ cấp ...................... kể từ ngày ....... Tháng ..... năm ......

Điều 3: Các Ông (Bà) Chánh văn phòng (Trưởng phòng hành chính), Tài chính - kế toán, Tổ chức cán bộ và Ông (Bà) .............................. có trách nhiệm thi hành quyết định này.

THỦ TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Lưu văn phòng

Bài 4: Soạn công văn sau đây:

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH XXX

***

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ..../CV-UB

V/v cung cấp thông tin cho trang tin điện tử của tỉnh

............... ngày 31 tháng 08 năm 2007

Kính gửi: - Thủ trưởng các sở, ngành

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã

Căn cứ Quyết định số 30/2002/QĐ-UB ngày 28 tháng 07 năm 2002 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án tin học hoá quản lí hành chính Nhà nước, giai đoạn 2001 - 2005.

...

Nơi nhận:

- Như K/gửi

- Lãnh đạo văn phòng

- Lưu văn phòng

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

K/T CHỦ TICH

Đánh giá bài viết
3 1.080
Giáo án Tin học văn phòng lớp 11 Xem thêm