Giáo án nghề Tin học văn phòng lớp 11 - Bài 28

1 165

Giáo án nghề Tin học văn phòng 11 bài 28

Giáo án nghề Tin học văn phòng lớp 11 - Bài 28 là tài liệu giáo án điện tử lớp 11 hay nằm trong chương trình giáo dục hướng nghiệp 11, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo để chuẩn bị bài soạn giảng hiệu quả và dễ dàng hơn.

GIÁO ÁN TIN HỌC VĂN PHÒNG LỚP 11

BÀI 28: DANH SÁCH DỮ LIỆU VÀ SẮP XẾP DỮ LIỆU

Tiết: 79, 80, 81            Ngày soạn

A/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1) Kiến thức:

- Hiểu khái niệm danh sách dữ liệu và các thao tác sắp xếp dữ liệu.

- Hiểu thứ tự tự tạo.

2) Kỹ năng:

- Lập danh sách dữ liệu, sắp xếp các hàng trong danh sách dữ liệu.

- Tạo được thứ tự sắp xếp mới và thực hiện sắp xếp theo thứ tự mới.

B/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.

- Máy tính và máy chiếu.

- Sách giáo khoa và tài liệu.

- Bảng.

C/ NỘI DUNG

I/ Tổ chức lớp học: ổn định lớp và kiểm tra sĩ số.

II/ Kiểm tra bài cũ: làm trong quá trình học.

III/ Tiến trình bài học

TIẾT 79

Hoạt động GV

Hoạt động HS

- Chiếu các danh sách để hs có thể quan sát và biết được thế nào gọi là danh sách dữ liệu.

- Đồng thời trong cùng trang tính đưa ra trường hợp có nhiều danh sách dữ liệu → Không nhất thiết chỉ có 1 danh sách trong 1 trang tính → Chúng có thể cách nhau bởi 1 vài cột hay hàng.

 

- Thực hiện trực tiếp để hs quan sát về cách sắp xếp dữ liệu từ những danh sách dữ liệu.

- Tiến hành thực hiện cả 2 cách và chú ý cho hs thực hiện cách 1 khi nào?

- Gọi hs lên thực hiện với danh sách dữ liệu khác theo yêu cầu.

- Thực hiện trên trang tính có 1 và nhiều danh sách dữ liệu để hs quan sát và trả lời về sự ảnh hưởng của chúng khi sắp xếp → Khẳng định việc sắp xếp này không làm ảnh hưởng đến các dạnh sách khác trong cùng bảng tính.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đưa ra danh sách về việc thu nhập của từng mặt hàng → Tổng kết mỗi tháng thu nhập được bao nhiêu? → Cần sắp xếp theo tháng.

- Nếu theo mặc định thì sẽ không thực hiện được việc sắp xếp theo tháng → Cần tạo thứ tự sắp xếp theo 1 số trường hợp đặc biệt.

- Đưa ra cách tạo và cách sử dụng → Tiến hành thực hiện cách sắp xếp này.

Bài 28: Danh sách dữ liệu và sắp xếp dữ liệu

I/ Danh sách dữ liệu

1) ĐN: Là 1 dãy các hàng chứa các dữ liệu liên quan với nhau.

2) Đặc điểm:

- Hàng đầu tiên trong bảng là dòng tiêu đề.

- Các ô trên 1 cột (trừ ô tiêu đề) được bố trí cùng kiểu dữ liệu.

- Trong 1 trang tính có thể có nhiều danh sách dữ liệu.

II/ Sắp xếp dữ liệu

1) ĐN: Sắp xếp dữ liệu trong danh sách dữ liệu là thay đổi các hàng theo giá trị dữ liệu của cột được chọn với thứ tự tăng hoặc giảm dần.

2) Cách làm

a) C1: Nếu muốn sắp xếp theo dữ liệu của nhiều cột.

- B1: Nháy chuột vào ô bất kỳ trong danh sách cần sắp xếp.

- B2: Vào Data → sort

- B3: Hiển thị tiêu đề (header row) hoặc không (header row) → Chọn tiêu đề cần sắp xếp trong sort by → Chọn thứ tự tăng (Ascending) hoặc giảm (Descending) → Nếu muốn sắp xếp theo các cột khác nếu dữ liệu trong cột đã chọn giống tiến hành chọn ở các ô Then by.

b) C2:

- B1: Nháy chuột vào ô bất kỳ trong danh sách cần sắp xếp.

- B2: Chọn nút (tăng dần) hoặc chọn nút (giảm dần) trên thanh Standard.

III/ Tạo thứ tự sắp xếp mới

1) Nguyên nhân:

- Chương trình bảng tính ngầm định việc sắp xếp theo thứ tự chữ cái trong tiếng anh.

- Có những dữ liệu cần sắp xếp theo: Chữ cái tiếng việt, theo thứ trong tuần, theo tháng trong năm,...

2) Cách tạo.

- B1: Vào bảng Tools → Option → Custom lists → New LIST.

- B2: Nhập thứ tự sắp xếp tự tạo theo thứ tự tăng dần.

- B3: ấn nút Add.

- B4: ấn nút OK.

3) Cách sử dụng.

- Giống như việc sắp xếp đã nêu.

- Chú ý: Khi mở bảng sort → Tiến hành ở Options → Chọn kiểu sắp xếp trong ô First key sort order → ấn OK.

TIẾT 80 - 81

Hoạt động GV

Hoạt động HS

- Quan sát học sinh làm.

- Gọi hs làm không tốt lên làm để cả lớp cùng hỗ trợ và làm bài đó.

² Giáo viên tiến hành nhắc lại để hs hình dung tốt hơn.

 

 

 

 

- Cung cấp dữ liệu về: Danh sách (tên hàng, mã, đơn giá). Danh sách dữ liệu (mã, thứ, số lượng) trong trang tính Thu_nhap_tuan → Gợi ý học sinh cần tạo thứ tự sẵp xếp theo thứ trước khi tiến hành sắp xếp theo yêu cầu.

 

 

 

- Cung cấp dữ liệu về: Danh sách (tên hàng, mã, đơn giá). Danh sách dữ liệu (mã, tháng, số lượng) trong trang tính Thu_nhap_thang → Gợi ý học sinh cần tạo thứ tự sẵp xếp theo tháng trước khi tiến hành sắp xếp theo yêu cầu.

IV/ Thực hành

1) Yêu cầu hs mở bảng tính Nghe_lop11A và làm các việc sau.

a) Sắp xếp điểm trung bình theo thứ tự tăng dần.

b) Tạo danh sách dữ liệu ngay trong trang tính đó và đưa ra những bạn có điểm >=7,5. Tạo danh sách đưa ra những bạn có điểm <5.

2) Cho bảng tính thu_nhap

2.1) Đổi tên sheet1→ Thu_nhap_tuan

a) Nhập dữ liệu

b) Tính thu nhập của mỗi ngày, tính thu nhập của cả tuần.

c) Đưa ra mặt hàng có số lượng bán nhiều nhất.

d) Sắp xếp theo thứ trong tuần để xem được thu nhập ngày nào là nhiều nhất.

2.2) Đổi tên sheet2 thành tên → Thu_nhap_thang.

a) Nhập dữ liệu.

b) Tính tiền thu nhập của mỗi tháng và cả năm.

c) Đưa ra mặt hàng có thu nhập cao nhất.

d) Sắp xếp theo tháng quan sát xem tháng nào có thu nhập cao nhất.

D/ CỦNG CỐ VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ.

- Nhấn mạnh lại lần nữa: Làm việc với bảng tính cần biết cách sắp xếp.

- Nhắc lại về cách sắp xếp ngầm định và tạo mới thứ tự sắp xếp.

Đánh giá bài viết
1 165
Giáo án Tin học văn phòng lớp 11 Xem thêm