Giáo án nghề Tin học văn phòng lớp 11 - Bài 29

1 151

Giáo án nghề Tin học văn phòng 11 bài 29

Giáo án nghề Tin học văn phòng lớp 11 - Bài 29 là tài liệu giáo án điện tử lớp 11 hay nằm trong chương trình giáo dục hướng nghiệp 11, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo để chuẩn bị bài soạn giảng hiệu quả và dễ dàng hơn.

GIÁO ÁN TIN HỌC VĂN PHÒNG LỚP 11

BÀI 29: LỌC DỮ LIỆU TỪ DANH SÁCH DỮ LIỆU

Tiết: 82, 83, 84             Ngày soạn

A/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1) Kiến thức:

- Hiểu khái niệm lọc dữ liệu từ danh sách dữ liệu.

- Biết các bước thực hiện để lọc dữ liệu từ một danh sách dữ liệu

2) Kỹ năng:

- Lọc dữ liệu từ một danh sách dữ liệu.

- Sử dụng các tuỳ chọn (Top 10,...), (Custom...) để lọc dữ liệu.

B/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Máy tính và máy chiếu.

- Sách và tài liệu.

- Bảng.

C/ NỘI DUNG

I/ Tổ chức lớp: ổn định và kiểm tra sĩ số.

II/ Kiểm tra bài cũ: Thực hiện trong quá trình học.

III/ Bài học

TIẾT 82

Hoạt động GV

Hoạt động HS

Ø Đưa ra danh sách dữ liệu về điểm thi của 1 khối → Muốn có danh sách những bạn có điểm cao hay điểm thấp nhất làm cách nào là nhanh nhất? → Cần lọc dữ liệu.

Ø Đưa ra các bước để thực hiện việc lọc dữ liệu và các kiểu lọc dữ liệu: Với giá trị cụ thể, với giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất, trong khoảng giá trị.

 

 

Ø Thực hiện ví dụ về việc tìm danh sách có giá trị cụ thể → Gọi hs lên bảng làm với yêu cầu về giá trị khác để hs biết cách làm.

Ø Với lọc theo Top 10 → Thực hiện lọc với danh sách giá trị max để hs quan sát với số lượng hàng ít nhất cần lọc. → Gọi hs lên làm với min và với số lượng yêu cầu → Thực hiện lại với những cột khác.

 

Ø Muốn lấy những hs có điểm trong khoảng thì làm thế nào? → Đưa ra cách sử dụng và tiến hành thực hiện từng bước kết hợp với hướng dẫn để hs có thể nắm được và quan sát được. → Gọi hs lên làm theo yêu cầu.

 

Bài 29: Lọc dữ liệu từ danh sách dữ liệu

I/ Lọc dữ liệu từ danh sách

1) Bước 1: Vào Data → Filter → Autofilter.

→ Kq: Hàng tiêu đề xuất hiện các nút mũi tên Ñ.

2) Bước 2: Chọn tiêu chuẩn lọc (Lọc dữ liệu theo cột nào → Nháy vào mũi tên trên cột đó).

3) Bước 3:

a) Lọc với dữ liệu cụ thể: Chọn giá trị muốn lọc → Kq: Các hàng có giá trị được chọn sẽ hiển thị, các hàng còn lại sẽ được ẩn

b) Lọc theo Top 10:

- Trong khung Show: top (bottom) → Lọc 1 số hàng có giá trị max (min) theo dữ liệu cột đã lọc.

- Khung bên cạch chọn số lượng cần lọc: VD: Chọn 5 tối đa thu được năm hàng sau khi lọc.

c) Lọc theo Custom (Có thể lọc theo khoảng giá trị tự đặt).

- Khung 1: Chọn loại phép so sánh.

Tên

Ý nghĩa

Equals

=

Does not equals

Is greater than

>

Is less than

<

Is greater or equal to

>=

Is less or equal to

<=

Begins with

Bắt đầu =

Ends with

Kết thúc =

- Khung 2: Chọn hoặc nhập giá trị cần so sánh.

- Chú ý: Nếu muốn lọc dữ liệu thoả mãn 2 điều kiện (chọn add) hoặc 1 trong 2 điều kiện (chọn or) → Chọn phép so sánh và giá trị cho điều kiện thứ 2.

- Ấn OK

4) Bước 4: Quay lại dữ liệu ban đầu

Vào Data → Filter → Show all.

5) Bước 5: Thoát khỏi chế độ lọc tự động.

Vào Data → Filter → nháy bỏ chọn Autofilter.

TIẾT 83 - 84

Hoạt động GV

Hoạt động HS

 

Ø Yêu cầu mở các bảng dữ liệu đã tạo ở những giờ trước và tiến hành lọc theo yêu cầu đưa ra.

 

Ø Việc đưa ra các nội dung để học sinh cần sử dụng cả 3 cách để có thể làm được những yêu cầu đưa ra

 

 

Ø Với những nội dung câu hỏi yêu cầu học sinh thảo luận và đưa ra cách làm để có thể thực hiện được từng nội dung

 

 

Ø Quan sát học sinh thực hiện.

 

 

Ø Gọi học sinh chưa làm được và học sinh làm tốt lên thực hiện để cả lớp quan sát và hỗ trợ bạn.

 

Ø Yêu cầu học sinh bỏ chế độ kết xuất khi không thực hành nữa.

II/ Thực hành.

1) Mở bảng tính Nghe_lop11A và lọc dữ liệu theo yêu cầu sau:

a) Lọc những học sinh là nữ, nam.

b) Lọc những học sinh có địa chỉ ở Đông Phong - Đông Hưng.

c) Lọc những học sinh có điểm trung bình >=7,5 và sao chép sang trang tính đặt với tên Diem_cao.

d) Lọc những học sinh có điểm trung bình <5 và sao chép sang trang tính mới đặt với tên Diem_thap.

e) Lọc những học sinh có điểm cao nhất (ít nhất 3 học sinh).

f) Lọc những học sinh có điểm thấp nhất (ít nhất có 5 học sinh).

2) Mở bảng tính Thu_nhap_tuan đã lưu ở những giờ trước.

a) Lọc danh sách những mặt hàng có thu nhập cao nhất (ít nhất 5 mặt hàng).

b) Lọc danh sách những mặt hàng có thu nhập thấp nhất (ít nhât 5 mặt hàng).

c) Lọc danh sách ngày có thu nhập cao nhất (ít nhất 1 ngày).

d) Lọc danh sách ngày có thu nhập thấp nhất (ít nhất 1 ngày).

3) Mở bảng tính Thu_nhap_thang đã lưu ở những giờ trước.

a) Lọc danh sách những mặt hàng có thu nhập cao nhất

b) Lọc danh sách những mặt hàng có thu nhập thấp nhất.

c) Lọc danh sách những mặt hàng có thu nhập cao nhất trong tháng 1, 12, 5.

d) Lọc tháng có thu nhập cao nhất.

D/ CỦNG CỐ VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ.

- Nhắc lại các cách lọc và khi nào thì sử dụng cách nào là hợp lý.

- Yêu cầu cần nhớ cả 3 kiểu lọc để có thể thực hiện được khi làm việc.

Đánh giá bài viết
1 151
Giáo án Tin học văn phòng lớp 11 Xem thêm