Giáo án Tiếng Anh lớp 2 học kì 1 ABC English 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
GIÁO ÁN TING ANH LP 2 HỌC 1
SÁCH ABC ENGLISH 2
Week 1 UNIT 1: Ai
Lesson 1
I. Aims
-
By the end of the lesson, sts can read and use the letter “Ai” and some words
including “Ai’’ letter.
- Develop sts’ speaking, listening, reading skills
II. Language focus
-
Rain, train
III. Teaching aids
- Text book, lesson plan, board
IV.Procedure
1. Class organization
- Greeting
- Checking attendance
2. New lesson
Teacher’s and students’ activities
The content
1.Warm up ( mins)
- T gets acquainted with sts
- Introduce text book, work book,
the ways to learn English 2.
2. Presentation ( mins)
- T presents new words by using
pictures
- T reads the new words 3 times
then has sts repeat again in chorus
then individually.
- Sts listen, practice reading new
words.
I. New words
- rain
- train
3. Practice ( mins)
* Read and match
- T guides sts read the word then
II. Read and match
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
match the word with the thing in
the picture on page 6.
- Sts read then do matching. T
corrects.
* Listen and read
- T reads the poem in the text book
modally then has sts read it
- T calls some sts read the poem
then explains the meaning for sts.
train
III. Listen and read
Rain! Rain! Rain!
When it rains.
I cannot play
With my train
In the rain.
4. further practice ( mins)
- T lets sts make the words with the
‘ai’ sound.
Sts make the words individually in
the text book.
Tr_ _n r_ _n
UNIT 1: Ai
Lesson 2
I. Aims
- After the lesson, sts know some sentences including ‘’rain’’ and ‘’train’’ words
- Develop sts’ writing, speaking skills.
II. Language focus
- Structures: I can see lots of rain
He is playing with the train.
III. Teaching aids
-
Text book, lesson plan, pictures
IV.Procedure
1. Class organization
-
Greeting
- Checking attendance
2. New lesson
Teacher’s and students activities
The content
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1. Warm up ( mins)
-
T lets sts play the game : Jumbled words
- T divides the class into 2 groups
- Sts works in groups to play the game. T
calls two representatives of 2 groups go
to the board to arrange the words
Jumbled words
Rina
Airtn
Keys: rain, train
2. Practice ( mins)
Complete the sentences:
-
T gives out the sentences then has sts
complete the sentences.
- T has sts read the sentences which they
have completed.
Let’s talk:
- Sts look at the book and say
*Complete the sentences:
1. I can see lots of ________
2. He is playing with the ______
*Let’s talk
He is playing with the _____
3. Production ( mins)
Complete the crossword puzzle
- Sts work in pairs to complete the
crossword puzzle
Sing the song: It’s raining, It’s pouring
- T lets sts listen the song two or three
times then has them practice sing the
song.
Complete the crossword puzzle
Week 2 UNIT 2: All
Lesson 1
I. Aims
- After the lesson, sts can remember and use words including ‘’All’’ letter
-
Develop sts’ speaking, writing, listening and reading skills
II. Language focus
-
Ball
-
hall
III. Teaching aids
Text book, lesson plan, pictures
A
I
N
R

Giáo án Tiếng Anh học kì 1 lớp 2

Nằm trong tài liệu Tổng hợp Giáo án môn Tiếng Anh 2, giáo án Tiếng Anh 2 ABC English 2 học kì 1 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Nội dung giáo án bao gồm 18 tuần đầu năm học giúp giáo viên lên kế hoạch giảng dạy môn Tiếng Anh lớp 2 hiệu quả.

Download trọn bộ giáo án học kì 1 tại: Giáo án Tiếng Anh lớp 2 học kì 1 ABC English 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 2 khác như: Luyện viết Tiếng Anh 2, Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.068
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Tiếng Anh 2 Xem thêm