Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 3: At home - Lesson 2

Giáo án môn Tiếng Anh lớp 7

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 3: At home - Lesson 2 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Tiếng Anh 7 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 2: Personal information - Lesson 6

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 3: At home - Lesson 1

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 3: At home - Lesson 3

I. Objectives:

By the end of the lesson, Ss will be able to:

  • Make complaints and compliments by using exclamations.
  • Describe some objects in a room.

II. Language contents:

Grammar:

  • Simple present
  • Exclamatory sentence

Vocabulary: boring, delicious, wet, expensive, closet

III. Techniques: Picture cues, pair -work, role- play, extra exercise

IV. Teaching aids: A cassette, a tape, pictures, sub-board, pictures.

V. Teaching procedures:

Teacher and sts’ activities

Contents

1.Warm up:

Correct the exercise 1 in workbook page 13

2.Presentation +Practice:

+Activity 1:

Say some exclamatory sentence.

Use the examples in the dialogue.

Explain the structure to express complaints.

Let them write the complaints by themselves, using the cues in A.

Ask students to check their exercises in pairs.

Provide correct answers.

Let them write the compliments by themselves, using the cues in B.

Ask students to check their exercises in pairs.

Provide correct answers

Ask students to give the structures from the two examples.

+ Activity 2: Questions and answer:

Ask students about the position of the objects in the picture.

Let them work in pairs, point and say the position of each object.

Have them change the role.

Let them ask and answer about the position of the objects in the picture (in pairs)

Let them note the prepositions.

4.Consolidation:

- Repeat the structure

- Exlamation : What +(a/an) + adj + N !

- The structure for describing the position of objects somewhere.

5.Homework:

- Learn the structures and vocabulary by heart.

- Do Exercise A2 in workbook page 13.

- Prepare period 15 : B1,3

* Vocabulary:

-complaint (n)

-compliment (n)

-expensive (a)

-wet (a) = dry (a)

-boring (a) = interesting (a)

-delicious (a)

-closet (n)

Exclamations:

Để biểu lộ sự ngạc nhiên, sự đau đớn, sự tán thưởng, sự phàn nàn... về một người nào, một vật gì hoặc sự vật gì, ta dùng:

What + (a/an) + adj + noun +

(S + V)!

Ex:

What a beautiful picture!

What nice weather (it is)!

What beautiful eyes (she has)!

Notes:

Đối với danh từ số nhiều hoặc danh từ không đếm được thì ta không dùng mạo từ a/an trước chúng.

KEY:

a.What an awful restaurant!

What a wet day!

What a boring party!

What a bad movie!

b.What a great party!

What a bright room!

What an interesting movie!

What a lovely house!

What a delicious dinner!

What a beautiful day!

A3 . Questions and answer:

 “Is there ...?”

Yes, there is / No, there isn’t.

‚ “Are there...?”

Yes, there are / No, there aren’t.

Đánh giá bài viết
1 392
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Tiếng anh lớp 7 Xem thêm