Giáo án Tiếng Anh lớp 8: 45 minute test correction

1 81

Giáo án môn Tiếng Anh lớp 8

Giáo án Tiếng Anh lớp 8: 45 minute test correction được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Tiếng Anh 8 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Tiếng Anh lớp 8 Unit 4: Our past - Lesson 4

Giáo án Tiếng Anh lớp 8 Unit 4: Our past - Lesson 5

Giáo án Tiếng Anh lớp 8 Unit 5: Study habits - Lesson 1

I. OBJECTIVES:

1. Aim:

 • Helps Ss to evaluate their results of the test.
 • Helps Ss to pick out the mistakes and errors they have made and correct themselves.

2. Skills: Analysis.

II. PREPARATION:

1. Teacher: Test paper.

2. Students: Knowledge of unit 1 and unit 3, notebook.

III. PROCEDURES:

1. Settlement: - Greeting & checking absence.

2. Content:

Teacher/s activities

Ss/ activities

Act.1: Teacher/s and Ss/ correction.

- Evaluates the result generally.

- Raises the main and important mistakes Ss have made.

- Hands out the tests.

- Asks Ss to correct each part of the test.

- Invites Ss who had the mistakes and errors to go to the board.

- Invites others to correct.

- Asks the class to take notes.

Act.2: Ss/ correction.

- Instructs Ss to correct their tests.

- Asks Ss to hand in the tests.

 

- Listen to the teacher.

 

 

 

- Share their tests with their patners

- Go to the board and write their work.

 

- Do it and explain to the class.

- Note down.

 

- Correct themselves.

- Collect the tests.

3. Answer key:

Topic 1

A. LISTENING:

1. Mỗi câu đúng 0,25 điểm:

 1. b          2. a         3. d     4. c

2. Mỗi câu đúng 0,25 điểm:

 1. see      2. too     3. soon             4. must            5. 6.30         6. Thank

* Tape script:

Tape script:

Ba: Good evening, Mr. Tan

Mr. Tan: Good evening, Ba. How are you?

Ba: Fine, thanks.

Mr. Tan: Are you going home now?

Ba: Yes. My dinner will be ready.

Nga: Good morning, Miss Lien.

Miss Lien: Good morning. Nice to see you again, Nga.

Nga: Nice to see you, too.

Miss Lien: Class will begin soon. You must hurry.

Nga: OK

Miss Lien: Good morning, Tan.

Tan: Good morning, Lien.

Miss Lien: Do you have the time, please?

Mr. Tan: Yes. It’s 6.30

Miss Lien: Thank you.

B. READING:

1. Mỗi câu đúng 0,25 điểm:

 1. F        2. T          3. F    4. T          5. F 6.F

2. Mỗi câu đúng 0,25 điểm:

 1. She is good-looking and charming.
 2. With a big smile always on her face, she looks very lovely and confident.
 3. Yes, she does.
 4. Yes, they do.

C. WRITING:

1. Mỗi câu đúng 0,5 điểm:

 1. The ladder isn’t long enough to reach the window.
 2. He is strong enough to carry the big table.
 3. Tom is going to see a movie tonight.

2. Mỗi câu đúng 0,2 điểm:

Example: This is my bedroom. There is a desk on the right of the room. On the desk, there are ………

D. LINGUISTIC KNOWLEDGE:

1. Mỗi câu đúng 0,25 điểm:

 1. D         2. C         3. C     4. A

2. Mỗi câu đúng 0,25 điểm:

 1. B      2. D     3. C       4. D         5. A   6. B
Đánh giá bài viết
1 81
Giáo án Tiếng anh lớp 8 Xem thêm