Giáo án Tiếng Anh lớp 9 Unit 8 Celebrations

1 1.779

Giáo án Unit 8 Celebrations

Giáo án điện tử môn Tiếng Anh lớp 9 unit 8 Celebrations mà thư viện giáo án điện tử VnDoc.com giới thiệu dưới đây sẽ giúp cho học sinh biết về một số lễ hội nổi tiếng trên thế giới cũng như hướng dẫn học sinh sử dụng đại từ quan hệ WHO và WHICH trong mệnh đề quan hệ và ở cuối bài học, học sinh sẽ có kiến thức về các lễ hội phổ biến trên thế giới và nhận dạng được các mệnh đề quan hệ trong đoạn văn.

Giáo án Tiếng Anh 9 Unit 5 The Media

Period 49. Unit 8: celebrations
Lesson 1: getting started - listen and read. P.65 - 66

I. Aims:

  • To introduce some festivals in the world to the students.
  • To teach students the relative pronouns WHO and WHICH used in the relative clauses.

II. Objectives:

  • By the end of the lesson, students will be able to know more about the popular celebrations in the world and recognize the relative clauses in the text.

III. Ways of working: T - WC, teamwork, individual work.

IV. Materials: Textbook, pictures in the textbook, tape and cassette player.

V. Anticipated problems: The lesson may take time.

VI. Teaching steps:

1. Warm up: (1 minute) Greet and check the students' attendance.

2. Revision: (5 minutes) Shark attack: CELEBRATION

3. New lesson:

Đánh giá bài viết
1 1.779
Giáo án Tiếng anh lớp 9 Xem thêm