Giáo trình Kinh tế lượng (Phần 4) - Ebook

1 3.684

Kinh tế lượng ứng dụng các phương pháp thống kê và toán học để phân tích số liệu kinh tế, với mục đích là đưa ra nội dung thực nghiệm cho các lý thuyết kinh tế và nhằm để xác nhận hoặc bác bỏ nó.

Đánh giá bài viết
1 3.684
Giáo dục - Học tập Xem thêm