Giáo trình lập trình căn bản dành cho hệ TCCN

Tài liệu dành cho hệ TCCN.

Chương 1 Giới thiệu ngôn ngữ Visual Basic.

Chương 2 Biểu mẫu và một số điều khiển thông dụng.

Chương 3 Các phép toán và kiểu dữ liệu cơ bản.

Chương 4 Các lệnh và hàm cơ bản

Chương 5 Thủ tục và hàm

Chương 6 Thiết kế biểu mẫu dùng các điều khiển.

Đánh giá bài viết
6 25.310
Sắp xếp theo
    Tin học - Lập trình Xem thêm