Giấy báo bán, cho, tặng, điều chuyển xe

1 189

Mẫu giấy báo bán, cho, tặng, điều chuyển xe

VnDoc xin giới thiệu đến các bạn Mẫu giấy báo bán, cho, tặng, điều chuyển xe được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác nhất. Giấy báo bán, cho, tặng, điều chuyển xe được lập ra dùng để thông báo việc sang tên đổi chủ cho chiếc xe của mình với cơ quan chức năng. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

 

Mẫu số 01
Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

                                                   ..............., ngày .... tháng .... năm .........

GIẤY BÁO

BÁN, CHO, TẶNG, ĐIỀU CHUYỂN XE

Kính gửi: (1) ..................................................................................................................................................

Chủ xe (chủ đứng tên đăng ký xe):...............................................................................................................

Địa chỉ:...........................................................................................................................................................

Có chiếc xe:...................................................................................................................................................

Biển số: Nhãn hiệu:........................................................................................................................................

Loại xe: ..............................................................Màu sơn:.............................................................................

Số máy: .............................................................Số khung:............................................................................

Chiếc xe trên được bán, cho, tặng, điều chuyển xe cho:...............................................................................

Chủ xe (chủ mới)............................................................................................................................................

Địa chỉ.............................................................................................................................................................

Số CMND; Hộ chiếu (nếu là cá nhân) cấp ngày .../..../........ Nơi cấp

Kể từ ngày ... tháng .... năm ............... Chủ xe mới hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về việc sử dụng lưu hành xe theo quy định của pháp luật.

Vậy xin thông báo cho .............(1)............... được biết để tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe làm thủ tục đăng ký, sang tên, di chuyển xe theo quy định.

 

 

CHỦ XE
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cơ quan)

 

(1): Tên cơ quan đăng ký xe

Đánh giá bài viết
1 189
Giao thông vận tải Xem thêm