Giấy báo tử

11 51.280

Giấy báo tử

Mẫu giấy báo tử là giấy tờ được cấp cho thân nhân người chết để đi khai tử. Nội dung mẫu giấy báo tử được quy định cụ thể theo Nghị định số 158/2005/NĐ-CP. Trong trường hợp người chết không có thân nhân, thì Giấy báo tử được gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi có thẩm quyền đăng ký khai tử để Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký khai tử.

Tờ khai đăng ký khai tử

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Thủ tục đăng ký khai tử

ỦY BAN NHÂN DÂN
.....................................


Số: /UBND-GBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------

 ....................., ngày......tháng.....năm......

GIẤY BÁO TỬ

Họ tên người báo tử:..........................................................., sinh năm........................................

Quan hệ với người chết:..............................................................................................................

Họ tên người chết: ......................................................................Giới tính..................................

Ngày tháng năm sinh:.................................................................................................................

Dân tộc: ...........................................Quốc tịch...........................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:...............................................................................................................

Đã chết vào lúc:...............giờ...........phút, ngày.........tháng......năm.........

Nơi chết:...................................................................................................................................

Nguyên nhân chết:......................................................................................................................

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
   (Ký tên, đóng dấu)

Các bạn Lưu ý: 

Người đi khai tử phải nộp Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho Giấy báo tử, theo nội dung bạn đưa ra, ba bạn mới mất và bạn không biết xin giấy báo tử ở đâu. Trước thời điểm ngày 01/01/2016 theo quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP giấy báo tử phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người chết; giờ, ngày, tháng, năm chết; địa điểm chết và nguyên nhân chết. Theo đó thẩm quyền cấp Giấy báo tử:

  • Đối với người chết tại bệnh viện hoặc tại cơ sở y tế, thì Giám đốc bệnh viện hoặc người phụ trách cơ sở y tế đó cấp Giấy báo tử;
  • Đối với người cư trú ở một nơi, nhưng chết ở một nơi khác, ngoài cơ sở y tế, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó chết cấp Giấy báo tử;
  • Đối với người chết là quân nhân tại ngũ, công chức quốc phòng, quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện hoặc kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và những người được tập trung làm nhiệm vụ quân sự do các đơn vị quân đội trực tiếp quản lý, thì thủ trưởng đơn vị đó cấp Giấy báo tử;
  • Đối với người chết trong trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giam hoặc tại nơi tạm giữ, thì Thủ trưởng cơ quan nơi giam, giữ người đó cấp Giấy báo tử;
  • Đối với người chết tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục do ngành Công an quản lý, thì Thủ trưởng các cơ quan đó cấp Giấy báo tử;
  • Đối với người chết do thi hành án tử hình, thì Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình cấp Giấy báo tử;
  • Trường hợp một người bị Toà án tuyên bố là đã chết, thì quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật thay cho Giấy báo tử;
  • Trường hợp người chết có nghi vấn, thì văn bản xác định nguyên nhân chết của cơ quan công an hoặc của cơ quan y tế cấp huyện trở lên thay cho Giấy báo tử;
  • Đối với người chết trên phương tiện giao thông, thì người chỉ huy hoặc điều khiển phương tiện giao thông phải lập biên bản xác nhận việc chết, có chữ ký của ít nhất hai người cùng đi trên phương tiện giao thông đó. Biên bản xác nhận việc chết thay cho Giấy báo tử;
  • Đối với người chết tại nhà ở nơi cư trú, thì văn bản xác nhận việc chết của người làm chứng thay cho Giấy báo tử.

Đến nay, theo quy định của Luật hộ tịch năm 2014Nghị định 123/2015/NĐ-CP không quy định rõ về nội dung giấy báo tử hay chi tiết cơ quan có thẩm quyền cấp như cũ mà đã quy định chung lại như sau:

"Khi đăng ký khai tử theo quy định của Luật Hộ tịch, nội dung khai tử phải bao gồm các thông tin: Họ, chữ đệm, tên, năm sinh của người chết; số định danh cá nhân của người chết, nếu có; nơi chết; nguyên nhân chết; giờ, ngày, tháng, năm chết theo Dương lịch; quốc tịch nếu người chết là người nước ngoài.

Nội dung đăng ký khai tử được xác định theo Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay Giấy báo tử do cơ quan có thẩm quyền sau đây cấp:

a) Đối với người chết tại cơ sở y tế thì Thủ trưởng cơ sở y tế cấp Giấy báo tử;

b) Đối với người chết do thi hành án tử hình thì Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình cấp giấy xác nhận việc thi hành án tử hình thay Giấy báo tử;

c) Đối với người bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì Bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án thay Giấy báo tử;

d) Đối với người chết trên phương tiện giao thông, chết do tai nạn, bị giết, chết đột ngột hoặc chết có nghi vấn thì văn bản xác nhận của cơ quan công an hoặc kết quả giám định của Cơ quan giám định pháp y thay Giấy báo tử;

đ) Đối với người chết không thuộc một trong các trường hợp quy định tại các Điểm a, b, c và d của Khoản này thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó chết có trách nhiệm cấp Giấy báo tử."

Do vậy, căn cứ vào quy định mới, chưa quy định rõ về nội dung Giấy báo tử, các bạn vẫn có thể tham khảo mẫu cũ hoặc liên hệ với các đơn vị tương ứng với các trường hợp a, b, c, d, đ để có mẫu giấy báo tử chính xác nhất.

Đánh giá bài viết
11 51.280
Thủ tục hành chính Xem thêm