Mẫu giấy biên nhận đơn khiếu nại, tố cáo

1 7.606

Mẫu giấy biên nhận đơn khiếu nại, tố cáo

Mẫu giấy biên nhận đơn khiếu nại, tố cáo là mẫu giấy được cơ quan có thẩm quyền lập ra để biên nhận về việc có nhận đơn khiếu nại từ cá nhân hoặc tổ chức nào đó. Mẫu nêu rõ người nộp đơn, thời gian nhận kết quả... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy biên nhận đơn khiếu nại, tố cáo tại đây.

Mẫu đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh

Mẫu đơn khiếu nại quyết định hành chính

Đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai

Mẫu giấy biên nhận đơn khiếu nại, tố cáo

Mẫu giấy biên nhận đơn khiếu nại, tố cáo

Nội dung cơ bản của mẫu giấy biên nhận đơn khiếu nại, tố cáo như sau:

 ỦY BAN NHÂN DÂN

QUẬN: ……………
ỦY BAN NHÂN DÂN.............
PHƯỜNG (XÃ) ……
Số: …./….

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------


……………, ngày …… tháng …..năm ……….

 GIẤY BIÊN NHẬN
ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

UBND phường: ……..............................… Quận: ………....................................………

Có nhận đơn của Ông (bà): …….....…… hoặc đại diện hợp pháp của Ông (bà): ….....……

Cư ngụ tại: …………………………...................................................………………………

Trình bày về việc: ……………………………................................................………………

Đính kèm theo đơn gồm các tài liệu sau: ………………................................………………

Sau 10 (mười) ngày cơ quan sẽ thông báo để ông (bà) biết kết quả.

               Người nhận đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
1 7.606
Khiếu nại - Tố cáo Xem thêm