Giấy cam kết bảo lãnh nhân sự

13 73.948

GIẤY CAM KẾT BẢO LÃNH NHÂN SỰ

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn mẫu giấy cam kết bảo lãnh nhân sự để đảm bảo người có trách nhiệm bảo lãnh hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, tổn thất do người lao động mang lại cho công ty, đây là biểu mẫu mới nhất vừa được VnDoc.com cập nhật, mời các bạn cùng xem và tải về.

Bộ hồ sơ xin việc đầy đủ bao gồm những gì?

Bản cam kết mới nhất

Đơn đăng ký dự tuyển công chức mới nhất

Giấy cam kết bảo lãnh nhân sự

Giấy cam kết bảo lãnh nhân sự

Nội dung cơ bản của giấy cam kết bảo lãnh nhân sự:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------- o0o ---------

GIẤY CAM KẾT BẢO LÃNH NHÂN SỰ

Kính gửi: Công ty ...............................................

Người bảo lãnh: ..........................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .................................  tại: ………………....................…………...

CMND số: ............................................... cấp ngày …../……/……… tại …………….......

Thường trú tại:.............................................................................................................

Quan hệ người được bảo lãnh:......................................................................................

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………….......………......

Trong quá trình làm việc, nếu ông/bà:........................................................... có gây tổn thất đến tài sản của Công ty ............................... thì phải bồi thường thiệt hại.

Trường hợp Ông/bà: ...............................................................  không có khả năng bồi thường thì người bảo lãnh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đó cho Công ty.

Tôi cam kết nội dung trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

........., ngày........ tháng........ năm 20.........

Xác nhận của UBND Phường, xã

 Người bảo lãnh

Đánh giá bài viết
13 73.948
Việc làm - Nhân sự Xem thêm