Mẫu giấy cấp phù hiệu kiểm soát xe - Mẫu số 07 theo Thông tư 15/2014/TT-BCA

1 218

Mẫu giấy cấp phù hiệu kiểm soát xe theo Thông tư 15/2014/TT-BCA

Mẫu giấy cấp phù hiệu kiểm soát xe là mẫu giấy được phòng cảnh sát giao thông lập ra để cấp giấy phù hiệu kiểm soát xe. Mẫu giấy cấp phù hiệu nêu rõ thông tin người xin cấp, thời hạn và giá trị của phù hiệu, số phù hiệu.... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy cấp phù hiệu kiểm soát xe tại đây.

Mẫu giấy cấp phù hiệu kiểm soát xe:

Mẫu giấy cấp phù hiệu kiểm soát xe

Nội dung cơ bản của mẫu giấy cấp phù hiệu kiểm soát xe mới nhất như sau:

 

Mẫu số 07
Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an

 

CÔNG AN TỈNH ..................................
PHÒNG CSGT

GIẤY CẤP PHÙ HIỆU KIỂM SOÁT XE............................

Họ tên người xin cấp: .....................................

.........................................................................

Địa chỉ: ...........................................................

.........................................................................

.........................................................................

Số CMND (Hộ chiếu) hoặc giấy tờ có giá trị thay thế ..........................................................

cấp ngày....../......../..................

tại.....................................................................

Phù hiệu có giá trị từ ngày ..../..../............. đến ngày....../...../..............

Số Phù hiệu:....................................................

ngày cấp: ...../....../.............................

Mẫu giấy cấp phù hiệu kiểm soát xe - Mẫu số 07

Ghi chú:

1. Kích thước của Phù hiệu: 100 mm x 100 mm

2. Biển số xe: ghi biển số đăng ký xe (Ví dụ: 74LB - 000.17)

3. Chữ số 01: là tháng; chữ số 2014 là năm cấp Phù hiệu kiểm soát

4. Từ ngày ............. đến ngày ................: Ghi thời hạn được phép hoạt động trong nội địa

5. Số: ..... ngày cấp: / /2014: Số.....: ghi theo số thứ tự cấp Phù hiệu trong năm.

6. Màu sắc của Phù hiệu: nền trắng, chữ và số màu đen.

7. Đóng dấu treo của cơ quan cấp Phù hiệu kiểm soát vào giữa hàng chữ “Phù hiệu kiểm soát”.

Người được cấp
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cán bộ làm thủ tục cấp
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần cuống lưu tại cơ quan cấp
1 (số trang)

Tham khảo thêm các biểu mẫu khác tại mục Biểu mẫu của VnDoc.com

Đánh giá bài viết
1 218
Giao thông vận tải Xem thêm