Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo

1 158

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo mới nhất

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo được ban hành kèm theo Nghị định 162/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Mẫu dùng để chứng nhận cấp phép cho hoạt động tôn giáo.

Nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo

………….(1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./CN-…. (2)

...(3), ngày….. tháng….. năm…..

 GIẤY CHỨNG NHẬN
Đăng ký hoạt động tôn giáo

………….(1)………….………….………….………….chứng nhận:

Tên tổ chức (chữ in hoa): ................................................................................................

Tên giao dịch quốc tế của tổ chức (nếu có):....................................................................

Trụ sở: .............................................................................................................................

Thuộc tôn giáo: ................................................................................................................

Nguồn gốc hình thành, quá trình phát triển ở Việt Nam:.................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Tôn chỉ, mục đích hoạt động: ..........................................................................................

Địa bàn hoạt động: ..........................................................................................................

Cơ cấu tổ chức: ................................................................................................................

Được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo nội dung đăng ký đã được chấp thuận kể từ ngày được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo./.

Nơi nhận:

- ……….;
- ……….;
- Lưu: VT,...

………..(4)

(Chữ ký, dấu)

(1) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với tổ chức có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

(2) Viết tắt tên cơ quan cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

(3) Địa danh nơi cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

(4) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo

Đánh giá bài viết
1 158
Thủ tục hành chính Xem thêm