Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động là biểu mẫu chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện. Mời bạn đọc tham khảo và tải về để sử dụng.

Nội dung mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

Mẫu MG-8

Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh...

Phòng đăng ký kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----------------------------

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Số: .................................................

1. Tên văn phòng đại diện: (ghi bằng chữ in hoa)..........................................................

........................................................................................................................................

2. Địa chỉ văn phòng đại diện .........................................................................................

Điện thoại:.......................... Fax:............. Email: .............................................................

3. Nội dung hoạt động: ....................................................................................................

4. Họ tên người đứng đầu văn phòng đại diện:............................... Nam/Nữ

Sinh ngày ...... ..../ ........../ ..... Dân tộc: .......... Quốc tịch:................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:.....................................................................

Ngày cấp: ........./ .........../ ............ Nơi cấp: .....................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

.........................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Chữ ký của người đứng đầu văn phòng đại diện ...........................................................

5. Hoạt động theo theo uỷ quyền của doanh nghiệp:………………………………...........

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa) : ......................................................................

Giấy chứng nhận ĐKKD số: .................................. Do: ..................................................

Cấp ngày: ........................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………..............

Điện thoại: ...................................... Fax: ........................................................................

........., ngày ... ........tháng .............năm ........

Trưởng phòng đăng ký kinh doanh

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

(tiếp theo mẫu MG-8)

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI

(tờ số:...)

Tên văn phòng đại diện:.......................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số:..............................................................................

Số; Ngày, tháng, năm thông báo thay đổi của doanh nghiệp

Ngày, tháng, năm chứng nhận đăng ký thay đổi

Nội dung đăng ký thay đổi

Phòng ĐKKD

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy đăng ký hoạt động

Biểu mẫu giấy đăng ký hoạt động

Đánh giá bài viết
1 30
Thủ tục hành chính Xem thêm