Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

22 55.911

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn là mẫu văn bản do cơ quan có thẩm quyền ban hành chứng nhận về quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng với các nội dung: thông tin giữa hai bên vợ - chồng như họ tên, ngày sinh, quốc tịch, dân tộc... Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kết hôn chính là giấy tờ hợp pháp và ràng buộc mối quan hệ vợ chồng trước pháp luật cũng như xác định tình trạng hôn nhân của mỗi người.

Tờ khai đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký lại việc kết hôn

Đơn xin cấp giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

Nội dung cơ bản của giấy chứng nhận đăng ký kết hôn như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN
tỉnh/thành phố .... 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***-------

GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN

Họ và tên chồng: ……………………................

Ngày, tháng, năm sinh: …………….................

Dân tộc: ………………...................................

Quốc tịch: ……….....……..............................

Nơi thường trú/tạm trú: ……………................

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:

........................................................................

Họ và tên vợ: …………………….....................

Ngày, tháng, năm sinh: …………….................

Dân tộc: ………………....................................

Quốc tịch: ……….....……...............................

Nơi thường trú/tạm trú: ……………................

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:

........................................................................

 Giấy chứng nhận kết hôn này có giá trị kể từ ngày ghi vào Sổ đăng ký kết hôn. 

Chồng 
(Đã ký)
........................... 
Vợ
(Đã ký)
.........................

Nơi đăng ký:.............................................................................................................................

Ngày, tháng, năm đăng ký:......................................................................................................

Ghi chú:....................................................................................................................................

NGƯỜI THỰC HIỆN

(Đã ký)
............................ 

NGƯỜI KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN

(Đã ký) 
...........................

 


Sao từ Sổ đăng ký kết hôn
Ngày .......... tháng ........... năm ..............

NGƯỜI KÝ BẢN SAO GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

---------------------------------

Đánh giá bài viết
22 55.911
Hôn nhân - Gia đình Xem thêm