Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bản chính

Giới thiệu

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn là mẫu văn bản do cơ quan có thẩm quyền ban hành chứng nhận về quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng với các nội dung: thông tin giữa hai bên vợ - chồng như họ tên, ngày sinh, quốc tịch, dân tộc... Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kết hôn chính là giấy tờ hợp pháp và ràng buộc mối quan hệ vợ chồng trước pháp luật cũng như xác định tình trạng hôn nhân của mỗi người.

Tờ khai đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký lại việc kết hôn

Đơn xin cấp giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

Nội dung cơ bản của giấy chứng nhận đăng ký kết hôn như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN
tỉnh/thành phố .... 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***-------

GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN

Họ và tên chồng: ……………………................

Ngày, tháng, năm sinh: …………….................

Dân tộc: ………………...................................

Quốc tịch: ……….....……..............................

Nơi thường trú/tạm trú: ……………................

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:

........................................................................

Họ và tên vợ: …………………….....................

Ngày, tháng, năm sinh: …………….................

Dân tộc: ………………....................................

Quốc tịch: ……….....……...............................

Nơi thường trú/tạm trú: ……………................

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:

........................................................................

 Giấy chứng nhận kết hôn này có giá trị kể từ ngày ghi vào Sổ đăng ký kết hôn. 

Chồng 
(Đã ký)
........................... 
Vợ
(Đã ký)
.........................

Nơi đăng ký:.............................................................................................................................

Ngày, tháng, năm đăng ký:......................................................................................................

Ghi chú:....................................................................................................................................

NGƯỜI THỰC HIỆN

(Đã ký)
............................ 

NGƯỜI KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN

(Đã ký) 
...........................

 


Sao từ Sổ đăng ký kết hôn
Ngày .......... tháng ........... năm ..............

NGƯỜI KÝ BẢN SAO GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

---------------------------------

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Hôn nhân - Gia đình