Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty hợp danh

1 58

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty hợp danh

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty hợp danh được sử dụng cho các đối tượng đang có yêu cầu đăng ký công ty hợp danh và đầy đủ các giấy tờ theo quy định chung, các cơ quan có thẩm quyền sẽ sử dụng mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh để cấp cho các đối tượng đã làm hồ sơ yêu cầu trước đó. Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh sẽ được lấy thông tin từ hồ sơ của bên công ty thành lập gửi lên.

Nội dung mẫu đăng kí kinh doanh công ty hợp danh

Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh...

Phòng đăng ký kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY HỢP DANH

Số .................................................

1 Tên công ty: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................................

Tên viết tắt...................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính............................................................................................ .. ....

Điện thoại:.................................. Fax:........... Email: .....................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh ............................................................................................

4. Vốn điều lệ: .................................................................................................................

5. Danh sách thành viên:

 

 

Số TT

 

 

Tên thành viên

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

đối với cá nhân

hoặc địa chỉ

trụ sở chính

đối với tổ chức

Nghề nghiệp, trình độ chuyên môn của thành viên hợp danh

Giá trị vốn góp

 

 

A.Họ và tên thành viên

hợp danh

..........................................

..........................................

 

     
 

B.Thành viên góp vốn (nếu có)

.............................................

.............................................

     

6. Họ tên người đại diện theo pháp luật của công ty:

.................................................................................................... Nam/Nữ

Chức danh: ....................................................................................................................

Sinh ngày ....../ ......./ ......... Dân tộc:...........Quốc tịch:....................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:.....................................................................

Ngày cấp: ........./ .........../ ............ Nơi cấp: ....................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

..........................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: .................................................................................................................

Chữ ký ..............................................................................................................................

7. Tên, địa chỉ chi nhánh:

...........................................................................................................................................

8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ....................................................................................

                                      ........,ngày........tháng .............năm ........

                                        Trưởng phòng đăng ký kinh doanh

                                          (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy đăng ký kinh doanh công ty hợp danh

Mẫu giáy xác nhận đăng ký kinh doanh công ty hợp danh

Đánh giá bài viết
1 58
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm