Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo bổ sung

2 142

Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo bổ sung là biểu mẫu giấy chứng nhận được cấp cho cử nhân y khoa đã được nước ngoài cấp bằng. Sau đây là nội dung chi tiết mẫu giấy chứng nhận, mời các bạn cùng theo dõi.

PHỤ LỤC

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BỔ SUNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2018/TT-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
(TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ........./GCN-(tên CSĐT)1

 

 

GIẤY CHNG NHẬN
HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO B SUNG

(THỦ TRƯỞNG)
(TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO)

Chứng nhận ông (bà): ......................................................

Sinh ngày: ............../ .............. / ..............

Nơi sinh: ............................

Đã hoàn thành chương trình đào tạo bổ sung ngành .......................................... dành cho đối tượng Cử nhân y khoa do nước ngoài cấp bằng.

Thời gian học: Từ ............../ ............../. .............. đến ............../. ............../ ..............

Tng số tín chỉ: .............. tín chỉ

Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học: ..............

Xếp loại: ...........................

 

 

2............., ngày ........ tháng ........ năm ...........
(THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
………………………………………

______________________

1 Viết tắt bằng chữ in hoa.

2 Địa danh cấp tỉnh nơi cơ sở đào tạo có trụ sở.

Đánh giá bài viết
2 142
Thủ tục hành chính Xem thêm