Giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai

Giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai mới nhất

Giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai là mẫu giấy chứng nhận dùng cho các cơ sở y tế chứng nhận cho cá nhân người lao động mang thai khi nghỉ việc được hưởng bảo hiểm xã hội. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 56/2017/TT-BYT về hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

Nội dung của Giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai

Tên cơ sở KB, CB
Số:……………………./………

Số Seri…………………………….

GIY CHNG NHẬN NGHỈ DƯỠNG THAI

I. Thông tin người bệnh

1. Họ và tên: ngày sinh……/ ……/………..

2. Mã số BHXH/Số thẻ BHYT:..................................

3. Đơn vị làm việc:.......................................................

II. Chẩn đoán:

Số ngày cần nghỉ để điều trị bệnh:......................................

(Từ ngày ……………..đến hết ngày…………………………. )

Ngày ……..tháng…….. năm ……..
Người hành nghề KB, CB
(Ký, họ tên, trừ trường hợp sử dụng chữ ký s)

Xác nhận của thủ trưởng cơ quan đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu trừ trường hợp sử dụng chữ ký s)

Giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai

Giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai

Đánh giá bài viết
1 272
Thủ tục hành chính Xem thêm