Giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

Giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu mới nhất

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩ được ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm. Mẫu gồm các thông tin: Tên, địa chỉ chủ cửa hàng; thời gian nhập khẩu...

Nội dung của Giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

Tên Chủ hàng
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA THỰC PHẨM NHẬP KHẨU

Số ..../20..../ĐKNK

1. Tên, địa chỉ, điện thoại của chủ hàng: .........................................................................

2. Tên, địa chỉ, điện thoại của thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa:

.........................................................................................................................................

3. Tên, địa chỉ, điện thoại của thương nhân xuất khẩu: ...................................................

4. Thời gian nhập khẩu dự kiến: ......................................................................................

5. Cửa khẩu đi:................................................................................................................

6. Cửa khẩu đến: ..............................................................................................................

7. Thời gian kiểm tra: ......................................................................................................

8. Địa điểm kiểm tra: .......................................................................................................

9. Dự kiến tên cơ quan kiểm tra: .....................................................................................

10. Thông tin chi tiết lô hàng:

TT

Tên mặt hàng

Nhóm sản phm (Theo QCVN hoặc Codex hoặc tiêu chuẩn sản phẩm của nhà sản xuất)

Tên và địa chỉ nhà sản xuất

Phương thức kiểm tra

Số văn bản xác nhận phương thức kiểm tra*

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

* Số văn bản xác nhận phương thức kiểm tra là số thông báo của cơ quan có thẩm quyền thông báo mặt hàng được kiểm tra theo phương thức kiểm tra.

Ngày.... tháng... năm...

Chủ hàng

(Ký tên đóng dấu)

Ngày.... tháng... năm...

Cơ quan kiểm tra nhà nước

(Ký tên đóng dấu)

Giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

Giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

Đánh giá bài viết
1 914
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm