Giấy đề nghị cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

1 39

Giấy đề nghị cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa mới nhất

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Giấy đề nghị cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa được ban hành kèm theo Nghị định 51/2018/NĐ-CP về quy định mới về điều kiện thành lập Sở Giao dịch hàng hóa. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của Giấy đề nghị cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

(Địa danh), ngày...tháng... năm...

GIẤY ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Tôi là (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa):………………………... Nam/Nữ:...................

Chức danh: ......................................................................................................................

Sinh ngày: …../……/…….Dân tộc:………………… Quốc tịch: .................................

Số thẻ căn cước/số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân số: ................................................

Ngày cấp: ……/……/……Cơ quan cấp: ........................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): .............................................

Số giấy chứng thực cá nhân:............................................................................................

Ngày cấp: ……/……/…….. Cơ quan cấp: .....................................................................

..........................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...............................................................................….

..........................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: .................................................................................................................

Điện thoại:……………………………….. Fax: ............................................................

Email:……………………………………… Website: ...................................................

Đại diện theo pháp luật của Sở Giao dịch hàng hóa đề nghị Bộ Công Thương cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa với nội dung sau:

1. Tên Sở Giao dịch hàng hóa:

- Tên Sở Giao dịch hàng hóa viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):......................

- Tên Sở Giao dịch hàng hóa viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ................................

..........................................................................................................................................

- Tên Sở Giao dịch hàng hóa viết tắt (nếu có): ................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................................

Điện thoại:………………………………………. Fax: ...............................................

Email:……………………………………………. Website: ........................................

3. Hàng hóa giao dịch: .....................................................................................................

4. Vốn điều lệ:

- Tổng số vốn điều lệ: ......................................................................................................

hoặc

- Tổng cổ phần: ...............................................................................................................

và giá trị vốn cổ phần đã góp: .........................................................................................

- Mệnh giá cổ phần: .........................................................................................................

- Số cổ phần, loại cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua: .............................................

- Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán: ..................................................................

5. Tên, địa chỉ chi nhánh: ...........................................................................................….

6. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:..................................................................................

7. Tên, địa chỉ nơi tổ chức giao dịch mua bán hàng hóa:.................................................

Tôi và các thành viên/cổ đông sáng lập cam kết và liên đới chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.

 

Hồ sơ gửi kèm:
(Liệt kê đầy đủ)

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giấy đề nghị cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

Giấy đề nghị cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

Đánh giá bài viết
1 39
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm