Giấy đề nghị cấp lại giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa

Giấy đề nghị cấp lại giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa mới nhất

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Giấy đề nghị cấp lại giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa được ban hành kèm theo Nghị định 51/2018/NĐ-CP về quy định mới về điều kiện thành lập Sở Giao dịch hàng hóa. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của Giấy đề nghị cấp lại giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

(Địa danh), ngày...tháng... năm...

GIẤY ĐỀ NGHỊ

CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA

Kính gửi: Bộ Công Thương.

1. Tên Sở Giao dịch hàng hóa (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập):….

Giấy phép thành lập số:……… do Bộ Công Thương cấp ngày:…….../…….../.............

Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................................

Điện thoại:………………………………………. Fax: ..................................................

Email:………………………………………… Website: .............................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của Sở Giao dịch hàng hóa (ghi bằng chữ in hoa): ..... Nam/nữ:

Sinh ngày: ………/……../……… Dân tộc:……………. Quốc tịch: ..........................

Số thẻ căn cước/Chứng minh nhân dân số: .....................................................................

Ngày cấp: ………/……../……… Cơ quan cấp: .............................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): .............................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ...........................................................................................

Ngày cấp: ………/……../……… Cơ quan cấp: .............................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ....................................................................................

Chỗ ở hiện tại: .................................................................................................................

Đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa với lý do sau:

...........................................................................................................................................

Sở Giao dịch cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị và tài liệu kèm theo.

Tài liệu gửi kèm: Phần bản gốc còn lại của Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa trong trường hợp bị rách, nát, bị cháy hoặc bị tiêu hủy một phần.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Giấy đề nghị cấp lại giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa

Giấy đề nghị cấp lại giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa

Đánh giá bài viết
1 25
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm