Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

1 166

Mẫu giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia. VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Mẫu giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất hiện nay.

Nội dung cơ bản của giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

Phụ lục II-25

(Ban hàm kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT)

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………..

……, ngày…… tháng…… năm ……

 GIẤY ĐỀ NGHỊ
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):..........................................................................

Loại giấy chứng thực cá nhân:.................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:...................................................................................

Ngày cấp:..................................Nơi cấp:......................................

Điện thoại:...................................Email:........................................

Là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:.........................................................

Tên doanh nghiệp: [Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa)]

Mã số doanh nghiệp:.......................................................

Đăng ký lần đầu ngày......./…..../…..…

Đăng ký thay đổi lần thứ..…ngày..…../…..../…..…

Đề nghị đăng Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như sau:

1. Thành lập mới doanh nghiệp

Ngày bắt đầu đăng thông tin:......./…..../…..…

2. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

- Đăng ký thay đổi lần thứ…...ngày......./…..../…..….

Ngày bắt đầu đăng thông tin: ......./…..../…..…

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Ngày bắt đầu đăng thông tin: ......./…..../…..…

3. Thông báo quyết định giải thể

Ngày bắt đầu đăng thông tin: ......./…..../…..…

Văn bản gửi kèm (chỉ kê khai nếu doanh nghiệp có văn bản gửi kèm)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

4. Thông tin khác về doanh nghiệp

Ngày bắt đầu đăng thông tin: ......./…..../…..…

Ngày kết thúc đăng thông tin: ......./…..../…..…

Văn bản gửi kèm (chỉ kê khai nếu doanh nghiệp có văn bản gửi kèm)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Kính đề nghị Quý Phòng xem xét, đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)

 Mẫu giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Mẫu giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Đánh giá bài viết
1 166
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm