Mẫu giấy đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

1 200

Mẫu giấy đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Mẫu giấy đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân là mẫu giấy được cá nhân người luật sư lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân. Mẫu giấy nêu rõ thông tin cá nhân của người luật sư, lĩnh vực hành nghề... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với từ cách cá nhân tại đây.

Mẫu giấy ủy quyền cho luật sư

Hợp đồng thuê luật sư

Thủ tục đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Mẫu giấy đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Mẫu giấy đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Nội dung cơ bản của Mẫu giấy đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------- 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)................... 

Tên tôi là:..................................................................... Nam, nữ..................................

Sinh ngày........./........./....................

Chứng chỉ hành nghề luật sư số....................... Ngày cấp........../........../..........................

Là thành viên Đoàn luật sư tỉnh (thành phố)......................................................................

đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân với các nội dung sau đây:

1. Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):...................................................................................

Sinh ngày........./........./....................

Chứng minh nhân dân số:.................................. Ngày cấp........./........./............................

Nơi cấp:..........................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.......................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:................................................................................................................

.......................................................................................................................................

2. Địa điểm giao dịch:........................................................................................................

........................................................................................................................................

Điện thoại:......................... Fax:......................... Email:.....................................................

3. Lĩnh vực hành nghề:.......................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định.

                                                                      Tỉnh (thành phố), ngày.... tháng.... năm.......

                                                                                             Luật sư

                                                                                      (Ký và ghi rõ họ tên)

1 200
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu giấy đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân để xem.
Thủ tục hành chính Xem thêm