Mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Hợp tác xã

2 1.861

Mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Hợp tác xã

Mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Hợp tác xã là mẫu giấy đề nghị được cá nhân lập ra và gửi tới phòng đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch và đầu tư để đề nghị về việc đăng ký kinh doanh hợp tác xã. Mẫu giấy đề nghị nêu rõ thông tin của người đăng ký, nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hợp tác xã tại đây.

Mẫu giấy đề nghị đi công tác

Mẫu giấy đề nghị thực tập

Mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ gốc, lãi

Mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Hợp tác xã

Mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Hợp tác xã

Nội dung cơ bản của mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Hợp tác xã như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
---------------------- 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa).....................................Nam/Nữ...........................

Chức danh:..................................................................................................................

Sinh ngày:......../........../.......... Dân tộc:................. Quốc tịch:.......................................

Chứng minh nhân dân (Hoặc hộ chiếu) số:......................................................................

Ngày cấp:......../........./..............Nơi cấp:.......................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:....................................................................................

Chỗ ở hiện tại:..............................................................................................................

Điện thoại:...................................................... Fax:.......................................................

Email:...............................................................Website:...............................................

Đại diện theo pháp luật của hợp tác xã:...........................................................................

Đăng ký kinh doanh hợp tác xã với nội dung sau:

1. Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa).............................................

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài:......................................................................

Tên hợp tác xã viết tắt:...................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:....................................................................................................

Điện thoại:......................................................... Fax:......................................................

Email:................................................................. Website:..............................................

3. Ngành, nghề kinh doanh:..............................................................................................

4. Vốn điều lệ (ghi bằng số và chữ)...................................................................................

- Tổng số vốn đã góp:......................................................................................................

- Vốn góp tối thiểu của một xã viên theo vốn điều lệ...........................................................

5. Tên, địa chỉ chi nhánh: ................................................................................................

6. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ............................................……………......................

Tôi và xã viên hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Kèm theo đơn:

.......................

......., ngày..... tháng..... năm......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

2 1.861
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Hợp tác xã để xem.
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm