Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa được ban hành kèm theo Nghị định 51/2018/NĐ-CP về quy định mới về điều kiện thành lập Sở Giao dịch hàng hóa. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

(Địa danh), ngày... tháng... năm...

GIẤY ĐỀ NGHỊ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP THÀNH LẬP SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA

Kính gửi: Bộ Công Thương.

1. Tên Sở Giao dịch hàng hóa (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập):

Giấy phép thành lập số:…….… do Bộ Công Thương cấp ngày:…….../…….../............

Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................................

Điện thoại:………………………………………. Fax: ..................................................

Email:………………………………………… Website: ............................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của Sở Giao dịch hàng hóa (ghi bằng chữ in hoa): ..... Nam/nữ:

Sinh ngày: ………/……../……… Dân tộc:………………. Quốc tịch: .........................

Số thẻ căn cước/Chứng minh nhân dân số: ................................................................…

Ngày cấp: ………/……../……… Cơ quan cấp: .............................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): .............................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ...........................................................................................

Ngày cấp: ………/……../……… Cơ quan cấp: .............................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ....................................................................................

Chỗ ở hiện tại: .................................................................................................................

Đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa với các nội dung cụ thể như sau:

Nội dung sửa đổi, bổ sung: ..............................................................................................

Lý do sửa đổi, bổ sung: ...................................................................................................

..........................................................................................................................................

Sở Giao dịch cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị và tài liệu kèm theo.

Tài liệu gửi kèm: Bản gốc Giấy phép thành lập Sở Giao dịch đã được cấp.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

Đánh giá bài viết
1 97
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm