Giấy đề nghị thanh lý hàng tồn kho

1 612

Mẫu đề nghị thanh lý hàng tồn kho mới nhất

Giấy đề nghị thanh lý hàng tồn kho được sử dụng phổ biến tại các doanh nghiệp để đề đạt lên cấp trên đề nghị thanh lý số hàng tồn đọng trong nhà kho sắp hết hạn hoặc sắp hỏng hóc. Mẫu kèm theo danh mục hàng tồn kho cần thanh lý, mời các bạn tham khảo và tải về.

Nội dung của Giấy đề nghị thanh lý hàng tồn kho

CÔNG TY…….……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm…

GIẤY ĐỀ NGHỊ
THANH LÝ HÀNG TỒN KHO

Kính gửi: ……………………………………………………….

Tên đơn vị: ……………………………………………………….….……………………

Trưởng phòng: ………………………………………………………..……………………..

Căn cứ chất lượng và số hàng hóa còn tồn đọng trong nhà kho………………, nay đơn vị (phòng) …………….… đề nghị công ty tiến hành thanh lý số hàng hóa tồn kho, bao gồm:

Tên hàng hóa:……………………………………………………………………………….

Số lượng:………………………………………………………………………………........

Chất lượng:…………………………………………………………………………….........

Lý do thanh lý hàng hóa: …………………………………………….……………………...

………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………...……………………..

Vì lý do trên, đơn vị (phòng)………………….. kính đề nghị Công ty nhanh chóng tiến hành các thủ tục thanh lý số hàng hóa nêu trên để thu hồi vốn, tiếp tục tiến hành các phương án sản xuất kinh doanh mới.

Kèm theo giấy đề nghị này là danh sách và số lượng hàng hóa tồn kho được kiểm kê để ban lãnh đạo công ty xem xét.

T.M đơn vị (phòng)…………….

Trưởng phòng

(Ký và ghi rõ họ tên)

DANH MỤC HÀNG HÓA TỒN KHO

Số TT

Tên hàng hóa

Số lượng

Giá trị sổ sách

Ghi chú

         
         
         
         
         

Giấy đề nghị thanh lý hàng tồn kho

Giấy đề nghị thanh lý hàng tồn kho

Đánh giá bài viết
1 612
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm