Giấy đề nghị thanh toán chi phí xăng xe

1 1.229

 Mẫu đề nghị thanh toán xăng xe

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Giấy đề nghị thanh toán chi phí xăng xe mới nhất mà chúng tôi sưu tầm được. Đây là mẫu dùng để thống kê lịch trình xe chạy, số xăng sử dụng........ để để đạt lên cấp trên yêu cầu thanh toán chi phí xăng xe đã sử dụng.

Nội dung của Giấy đề nghị thanh toán chi phí xăng xe

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN XĂNG XE

Tháng…..năm 20……

Xe:…………………………..BKS:………………….

Người đề nghị:…………………………………………………………………………...

Bộ phận công tác:………………………………………………………………………..

Đề nghị được thanh toán chi phí xăng xe, cầu đường…………………………………...

I. Xăng xe:

Định mức xăng

Số km chạy trong tháng

Số xăng sử dụng theo định mức

Số xăng đã nhận

Chênh lệch

Ghi chú

Sử dụng không hết định mức

Sử dụng vượt quá định mức

             

II. Chi phí khác: Trông giữ xe, cầu đường,…………

TT

Nội dung

Số tiền

Ghi chú

       
       
       
       

CỘNG

   

 Tổng số tiền bằng chữ:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

GIÁM ĐỐC DUYỆT    PHÒNG TC-KT    TRƯỞNG PHÒNG    NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

Giấy đề nghị thanh toán chi phí xăng xe

Giấy đề nghị thanh toán chi phí xăng xe

Đánh giá bài viết
1 1.229
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm