Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư Nghị định 11

Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư

Mẫu giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư là biểu mẫu đề nghị thanh toán của chủ đầu tư gửi đến kho bạc nhà nước để thanh toán 1 phần hoặc toàn phần số vốn đã đầu tư cho dự án. Đây là biểu mẫu số 11 ban hành theo Nghị định 11/2020 về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

1. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư mới nhất

Đây là mẫu giấy đề nghị thanh toán đầu tư được ban hành theo Nghị định 11 năm 2020 của Chính phủ.

Mẫu số 11

Mã hiệu: ....................

Số: ............................

Chủ đầu tư: .........................

Số: ........................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước .......................................

Tên dự án, công trình: .........................Mã dự án đầu tư: ..............................

Chủ đầu tư/Ban QLDA........................ mã số ĐVSDNS: ................................

Số tài khoản của chủ đầu tư:

- Vốn trong nước ......................tại: ................................................................

- Vốn ngoài nước .....................tại .................................................................

Căn cứ hợp đồng số: ngày......... tháng ............ năm............. Phụ lục bổ sung hợp đồng số...ngày...tháng...năm...

Căn cứ bảng xác định giá trị KLHT đề nghị thanh toán số...ngày.. ..tháng ...năm (kèm theo Biên bản nghiệm thu KLHT)

Luỹ kế giá trị khối lượng nghiệm thu của hạng mục đề nghị thanh toán: .................. đồng.

Số dư tạm ứng của hạng mục đề nghị thanh toán đồng.

Số tiền đề nghị:

Tạm ứng

Thanh toán

Theo bảng dưới đây (khung nào không sử dụng thì gạch chéo)

Thuộc nguồn vốn: (đầu tư nguồn NSNN; CTMT,.....) .

Thuộc kế hoạch vốn: Năm...

Đơn vị: đồng

Nội dung

Dự toán được duyệt hoặc giá trị trúng thầu hoặc giá trị hợp đồng

Luỹ kế số vốn đã thanh toán từ khởi công đến cuối kỳ trước (gồm cả tạm ứng)

Số đề nghị tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành kỳ này (gồm cả thu hồi tạm ứng)

Vốn TN

Vốn NN

Vốn TN

Vốn NN

Ghi tên công việc, hạng mục hoặc hợp đồng đề nghị thanh toán hoặc tạm ứng

 

 

 

 

 

Cộng tổng

 

 

 

 

 

Tổng số tiền đề nghị tạm ứng, thanh toán bằng số: ...

Bằng chữ:................................................................................................

Trong đó:.................................................................................................

- Thanh toán để thu hồi tạm ứng (bằng số):

+ Vốn trong nước....................................................................................

+ Vốn ngoài nước...................................................................................

- Thuế giá trị gia tăng

- Chuyển tiền bảo hành (bằng số)

- Số trả đơn vị thụ hưởng (bằng số)

+ Vốn trong nước.....................................................................................

+ Vốn ngoài nước.....................................................................................

Tên đơn vị thụ hưởng...............................................................................

Số tài khoản đơn vị thụ hưởng............................... tại ............................

KẾ TOÁN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày .... tháng .... năm....

CHỦ ĐẦU TƯ/BAN QUẢN DỰ ÁN CHUYÊN NGÀNH/ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)

 

PHẦN GHI CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày nhận giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư.................................................

Kho bạc nhà nước chấp nhận

Tạm ứng

Thanh toán

Theo nội dung sau:

(Khung nào không sử dụng thì gạch chéo)

Đơn vị: đồng/USD...

Nội dung

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Số vốn chấp nhận

 

 

 

 

- Mục..., tiểu mục

 

 

 

- Mục..., tiểu mục

 

 

 

- Mục..., tiểu mục

 

 

 

- Mục..., tiểu mục

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

- Số thu hồi tạm ứng

 

 

 

Các năm trước

 

 

 

Năm nay

 

 

 

- Thuế giá trị gia tăng

 

 

 

- ..................................

 

 

 

- Số trả đơn vị thụ hưởng

 

 

 

Bằng chữ:

 

Số từ chối:

 

 

 

Lý do :

Ghi chú: ...........................................................................................................

Chuyên viên kiểm soát chi/Giao dịch viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc KBNN

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)

Tải Biểu mẫu nghị định 11/2020

2. Mẫu đề nghị thanh toán vốn đầu tư theo Thông tư 08/2016

Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước quy định về thẩm định nguồn vốn đầu tư, thẩm tra phân bổ vốn đầu tư; thanh toán vốn đầu tư; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN;... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư

Thông tư 08/2016/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Nội dung cơ bản của giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư như sau:

Chủ đầu tư: .......
Số: .........
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

Kính gửi: Kho bạc nhà nước.....................................................

Tên dự án, công trình:...................................................................................................................

Mã dự án đầu tư:..........................................................................................................................

Chủ đầu tư/Ban QLDA...................................................................................................................

mã số ĐVSDNS:...........................................................................................................................

Số tài khoản của chủ đầu tư: - Vốn trong nước............................................... tại:......................

   - Vốn ngoài nước................................................. tại......................

Căn cứ hợp đồng số: ngày.... tháng .... năm.....

Phụ lục bổ sung hợp đồng số...ngày...tháng...năm...

Căn cứ bảng xác định giá trị KLHT đề nghị thanh toán số...ngày.. ..tháng ...năm (kèm theo Biên bản nghiệm thu KLHT)

Luỹ kế giá trị khối lượng nghiệm thu của hạng mục đề nghị thanh toán:................................................đồng.

Số dư tạm ứng của hạng mục đề nghị thanh toán ................................................................................đồng.

Số tiền đề nghị: Tạm ứng Thanh toán Theo bảng dưới đây (khung nào không sử dụng thì gạch chéo)


Thuộc nguồn vốn: (đầu tư nguồn NSNN; CTMT,.....)

Thuộc kế hoạch vốn:....................................... Năm...

Đơn vị: đồng

Nội dung Dự toán được duyệt hoặc giá trị trúng thầu hoặc giá trị hợp đồng

Luỹ kế số vốn đã thanh toán từ khởi công đến cuối kỳ trước (gồm cả tạm ứng)
Luỹ kế số vốn đã thanh toán từ khởi công đến cuối kỳ trước (gồm cả tạm ứng)

Số đề nghị tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành kỳ này (gồm cả thu hồi tạm ứng)
Số đề nghị tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành kỳ này (gồm cả thu hồi tạm ứng)
Vốn TN Vốn NN Vốn TN Vốn NN
Ghi tên công việc, hạng mục hoặc hợp đồng đề nghị thanh toán hoặc tạm ứng          
           
Cộng tổng          

Tổng số tiền đề nghị tạm ứng, thanh toán bằng số:....................................................................

Bằng chữ:....................................................................................................................................

Trong đó: Thanh toán để thu hồi tạm ứng (bằng số):................................................................

+ Vốn trong nước.......................................................................................................................

+ Vốn ngoài nước......................................................................................................................

- Thuế giá trị gia tăng..................................................................................................................

- Chuyển tiền bảo hành (bằng số)..............................................................................................

- Số trả đơn vị thụ hưởng (bằng số)...........................................................................................

+ Vốn trong nước.......................................................................................................................

+ Vốn ngoài nước......................................................................................................................

Tên đơn vị thụ hưởng................................................................................................................

Số tài khoản đơn vị thụ hưởng.........................................Tại....................................................

KẾ TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày .... tháng .... năm....
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)
Đánh giá bài viết
3 10.340
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm