Mẫu 02/MTK: Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký

8 49.800

Mẫu 02/MTK: Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký 

Mẫu 02/MTK: Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký là giấy đề nghị sử dụng cho trường hợp đơn vị có thay đổi về hồ sơ pháp lý hoặc mẫu dấu, mẫu chữ ký được ban hành kèm theo Thông tư số 61/2014/TT-BTC về Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Thủ tục khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

Thông tư 09/2011/TT-BCT quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký mới nhất:

Mẫu 02/MTK: Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký

Mẫu Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký - Mẫu số 02/MTK

Mẫu số: 02/MTK                

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI MẪU DẤU, MẪU CHỮ KÝ

(Sử dụng cho trường hợp đơn vị có thay đổi về hồ sơ pháp lý hoặc mẫu dấu, mẫu chữ ký)

Mã số hồ sơ: (1)............................

Kính gửi Kho bạc Nhà nước:...................................................................................

Tên đơn vị: (2)............................................... Mã ĐVQHNS....................................

QĐ thành lập số: (3)............... Do cơ quan: (4).......... Cấp ngày/tháng/năm: (5)..........

Tên cơ quan cấp trên:............................................................................................

Họ và tên Chủ tài khoản:..........................................................................................

CMND số:................. Cấp ngày/tháng/năm ................... Nơi cấp.............................

QĐ bổ nhiệm chức vụ của Chủ tài khoản số ....................Ngày/tháng/năm................

Họ và tên Kế toán trưởng:.....................................................................................

QĐ bổ nhiệm chức vụ của Kế toán trưởng ......................Ngày/tháng/năm...............

Thay đổi này áp dụng đối với tài khoản: (6).............................................................

Lý do thay đổi: (7)...............................................................................................

Mẫu dấu, mẫu chữ ký:

Chữ ký thứ nhất
(01 Chủ tài khoản và 03 người được ủy quyền)
Chữ ký thứ hai
(01 Kế toán trưởng và 02 người được ủy quyền)
Chủ tài khoản
Họ tên:.........................
Chức vụ:......................
1........................
2........................
Kế toán trưởng
Họ tên:.......................
...................................
1........................
2........................
Người được ủy quyền
Họ tên:.........................
Chức vụ:......................
1........................
2........................
Người được ủy quyền
Họ tên:.........................
Chức vụ:......................
1........................
2........................
Người được ủy quyền
Họ tên:.........................
Chức vụ:......................
1........................
2........................
Người được ủy quyền
Họ tên:.........................
Chức vụ:......................
1........................
2........................
Người được ủy quyền
Họ tên:.........................
Chức vụ:......................
1........................
2........................
   

Mẫu dấu:               (1)                           (2)

Mẫu chữ ký số (1) và (2) của người ký chữ ký thứ nhất và người ký chữ ký thứ hai phải giống nhau.

 ........., ngày..... tháng..... năm......

Chủ tài khoản

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

DÀNH CHO KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kho bạc Nhà nước đồng ý theo yêu cầu đăng ký sử dụng tài khoản của đơn vị:

Số tài khoản: (8)............................ Tên tài khoản: (9).....................................

Ngày bắt đầu hoạt động: .................Có giá trị đến ngày:..................................

Đã kiểm soát đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Trưởng phòng (bộ phận) kế toán

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Duyệt y

......, ngày..... tháng..... năm.....

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lưu ý:

(1): KBNN ghi theo Mã hồ sơ lần đầu của đơn vị

(2): ghi theo mẫu dấu đăng ký

(3), (4), (5): Ghi số quyết định, tên cơ quan ra quyết định, ngày/tháng/năm của quyết định

(6): Nếu đơn vị có nhiều nguồn vốn, chủ đầu tư có nhiều dự án sự thay đổi áp dụng đối với nhiều TK tương ứng, sử dụng Bảng kê đăng ký sử dụng tài khoản chi tiết

(7): Ghi rõ nội dung thay đổi do thay đổi hồ sơ, mẫu dấu, mẫu chữ ký thứ nhất, mẫu chữ ký thứ hai

(8), (9): Đối với TK dự toán ghi theo mã tài khoản dự toán TK 95x (nếu đơn vị có nhiều nguồn vốn, Chủ đầu tư có nhiều dự án phải đăng ký sử dụng nhiều TK tương ứng, KBNN ghi rõ số và tên tài khoản trên Bảng kê đăng ký sử dụng tài khoản chi tiết), KBNN hạch toán, ghi số tài khoản chi ngân sách theo chứng từ thực tế phát sinh: Thực chi, tạm ứng, ứng trước...

Đánh giá bài viết
8 49.800
Tín dụng - Ngân hàng Xem thêm