Giấy đề nghị xác nhận chi phí hợp lệ vốn sự nghiệp

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Mẫu đề nghị xác nhận chi phí hợp lệ vốn sự nghiệp theo nghị định 11/2020. Theo đó các doanh nghiệp gửi mẫu lên kho bạc nhà nước để xác nhận số dư tạm ứng của hạng mục đề nghị thanh toán .

1. Định nghĩa giấy đề nghị xác nhận chi phí hợp lệ vốn sự nghiệp

Giấy đề nghị xác nhận chi phí hợp lệ vốn sự nghiệp là mẫu ban hành kèm theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước. Mẫu gồm các nội dung: Tên dự án, chủ dự án, số tài khoản................

2. Mẫu giấy đề nghị xác nhận chi phí hợp lệ vốn sự nghiệp

Chủ dự án: .........................

Số: ........................................

---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN CHI PHÍ HỢP LỆ VỐN SỰ NGHIỆP

Kính gửi: Kho bạc nhà nước ....................................

Tên dự án: ..................................................

Chủ dự án/Ban QLDA ...mã số ĐVSDNS:

Số tài khoản của chủ dự án: - Vốn trong nước tại: ...............................

- Vốn ngoài nước tại .................................

Căn cứ hợp đồng số: ngày.... tháng....năm... Phụ lục bổ sung hợp đồng số ..... ngày.. .tháng.. .năm...

Căn cứ biên bản nghiệm thu số...ngày....tháng...năm... (kèm theo Biên bản nghiệm thu KLH

Lũy kế giá trị khối lượng nghiệm thu của hạng mục đề nghị thanh toán: ................... đồng.

Số dư tạm ứng của hạng mục đề nghị thanh toán đồng.

Số tiền đề nghị:

Tạm ứng

Thanh toán

Theo bảng dưới đây (khung nào không sử dụng thì gạch

 

 

Thuộc nguồn vốn: (HCSN nguồn NSNN; CTMT, ODA, vay ưu đãi)

Thuộc kế hoạch vốn:................... Năm...

Đơn vị: đồng

Nội dung

Dự toán được duyệt hoặc giá trị trúng thầu hoặc giá trị hợp đồng

Lũy kế số vốn đã thanh toán từ khởi công đến cuối kỳ trước (gồm cả tạm ứng)

Số đề nghị tạm ứng, thanh toán kỳ này (gồm cả thu hồi tạm ứng)

Vốn TN

Vốn NN

Vốn TN

Vốn NN

Ghi tên công việc, hạng mục hoặc hợp đồng đề nghị thanh toán hoặc tạm ứng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tổng

 

 

 

 

 

(Ghi chú: Đồng tiền đề nghị xác nhận theo quy định của hợp đồng...)

Tổng số tiền đề nghị tạm ứng, thanh toán bằng số: ....................................

Bằng chữ: .......................................................................................................

.......................................................................................................................

(Ghi rõ: vốn vay /hoặc viện trợ không hoàn lại )

Trong đó:

- Thanh toán để thu hồi tạm ứng (bằng số): ..................................................

+ Vốn trong nước ..............................................................................................

+ Vốn ngoài nước ........................................................................................

- Thuế giá trị gia tăng

- Chuyển tiền bảo hành (bằng số)

- Số trả đơn vị thụ hưởng (bằng số) ......................................................

+ Vốn trong nước .................................................................................................

+ Vốn ngoài nước ..........................................................................................

Tên đơn vị thụ hưởng ...............................................................................................

Số tài khoản đơn vị thụ hưởng tại ........................................................

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ... tháng ... năm .......

Chủ dự án

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)

PHẦN GHI CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày nhận chứng từ

Kho bạc nhà nươc chấp nhận

Tạm ứng

Thanh toán

Theo nội dung sau:

(Khung nào không sử dụng thì gạch chéo)

Đơn vị: đồng/USD...

Nội dung

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Số vốn chấp nhận

- Mục..., tiểu mục

- Mục..., tiểu mục

- Mục..., tiểu mục

- Mục..., tiểu mục

Trong đó:

- Số thu hồi tạm ứng

Các năm trước

Năm nay

- Thuế giá trị gia tăng

- .....................................

- Số trả đơn vị thụ hưởng

Bằng chữ:

Số từ chối:

Lý do :

Ghi chú .............................................................................................................................

Chuyên viên kiểm soát chi/Giao dịch viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc Kho bạc nhà nước

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)

3. Biểu mẫu nghị định 11/2020

Giấy đề nghị xác nhận chi phí hợp lệ vốn sự nghiệp là một trong số những biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP. Mời các bạn tham khảo chi tiết tại bài viết Biểu mẫu nghị định 11/2020.

Mời các bạn xem thêm các biểu mẫu Thuế - Kế toán - Kiểm toán trong mục biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
1 41
Thủ tục hành chính Xem thêm