Giấy đề nghị xác nhận tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải

Giấy đề nghị xác nhận tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải bao gồm các thông tin về: Tên doanh nghiệp, trụ sở, số điện thoại, giấy phép kinh doanh.... Mời các bạn tham khảo dưới đây.

1. Thủ tục xác nhận về tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải

Thủ tục xác nhận về tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải quy định tại Khoản 12 Điều 55 Thông tư 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành . Cụ thể như sau:

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, Sở Giao thông vận tải nơi tiếp nhận hồ sơ có văn bản đề nghị xác nhận về tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải theo mẫu quy định tại Phụ lục 25 của Thông tư này gửi đến Sở Giao thông vận tải địa phương nơi phương tiện mang biển số đăng ký.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị xác nhận, Sở Giao thông vận tải nơi phương tiện mang biển số đăng ký phải có trách nhiệm xác nhận và gửi tới Sở Giao thông vận tải nơi đề nghị qua fax hoặc email, bản chính được gửi qua đường bưu điện. Trường hợp không xác nhận, Sở Giao thông vận tải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Sau khi xác nhận, Sở Giao thông vận tải nơi phương tiện mang biển số đăng ký thực hiện gỡ bỏ phương tiện đã xác nhận khỏi hệ thống thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Sở Giao thông vận tải nơi cấp phù hiệu thực hiện cập nhật phương tiện kể từ khi cấp phù hiệu, biển hiệu cho phương tiện.

2. Nội dung giấy đề nghị xác nhận tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:.............. /.................
…………, ngày...... tháng......năm.....

ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG CỦA XE Ô TÔ THAM GIA KINH DOANH VẬN TẢI

Kính gửi: Sở GTVT..(2)...............................................

Sở GTVT …(1). đề nghị Sở GTVT … (2) xác nhận về tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải như sau:

1.Tên doanh nghiệp/ hợp tác xã.............................................................................

2. Trụ sở:.................................................................................................................

3. Số điện thoại (Fax):............................................................................................

4. Giấy phép kinh doanh vận tải số:........ do.......................................................... cấp ngày......... tháng......... năm...................

Đề nghị Sở GTVT …(2)…xác nhận xe ô tô mang biển số …thuộc sở hữu (quyền sử dụng hợp pháp) của.....(tên doanh nghiệp/HTX)....chưa được cấp Phù hiệu (hoặc đã trả lại phù hiệu) để chuyển đến hoạt động kinh doanh vận tải do Sở GTVT...(1)....quản lý.

Xác nhận của Sở Giao thông vận tải (2)
Ngày..... tháng...... năm......
(Ký tên, đóng dấu)
Sở Giao thông vận tải (1)
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn ghi:

(1) Ghi tên Sở GTVT địa phương nơi phương tiện cấp phù hiệu, biển hiệu;

(2) Ghi tên Sở GTVT nơi phương tiện chuyển đến.

3. Giấy đề nghị xác nhận tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải

Giấy đề nghị xác nhận tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Giao thông vận tải trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6
Biểu mẫu Giao thông vận tải Xem thêm