Giấy mời từ hiệu trưởng

2 3.085

Mẫu giấy mời từ hiệu trưởng

Mẫu giấy mời từ hiệu trưởng là mẫu văn bản được hiệu trưởng gửi đến các cá nhân hay các đại diện của các tổ chức. Mẫu giấy mời nêu rõ người được mời, thời gian và địa điểm tổ chức... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy mời từ hiệu trưởng tại đây.

Giấy mời phỏng vấn

Giấy mời họp lớp

Mẫu giấy mời

Giấy mời luật sư

Giấy mời từ hiệu trưởng

Giấy mời từ hiệu trưởng

Nội dung cơ bản của giấy mời từ hiệu trưởng như sau:

ĐẠI HỌC 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ........../GM-ĐH

............, ngày...tháng...năm...

GIẤY MỜI
..............................................(1)....................................................

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Trân trọng kính mời Ông (bà):............................................................................................

Tới dự.................................................. (2)..........................................................................

Thời gian:............................................................................................................................

Địa điểm..............................................................................................................................

.............................................................................................../.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ..(4)...
HIỆU TRƯỞNG (3)


Ghi chú:

(1) Trích yếu nội dung cuộc họp/hội nghị/hội thảo/lễ ...

(2) Tên (nội dung) của cuộc họp/hội nghị/ hội thảo, lễ ...

(3) Nếu người ký văn bản là Phó Hiệu trưởng thì ghi:

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(4) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo.

Đánh giá bài viết
2 3.085
Thủ tục hành chính Xem thêm