Mẫu giấy nhận lưu giữ di chúc

Mẫu giấy nhận lưu giữ di chúc mới nhất

Mẫu giấy nhận lưu giữ di chúc là mẫu giấy được lập ra để nhận lưu giữ di chúc. Khi nhận lưu giữ di chúc công chứng viên phải niêm phong bản di chúc trước mặt người lập di chúc và ghi giấy nhận lưu giữ. Mẫu giấy nêu rõ thông tin của người lập di chúc, ngày tháng nhận lưu giữ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy nhận lưu giữ di chúc tại đây.

Mẫu giấy nhận lưu giữ di chúc

Mẫu giấy nhận lưu giữ di chúc

Nội dung cơ bản của mẫu giấy nhận lưu giữ di chúcnhư sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

GIẤY NHẬN LƯU GIỮ DI CHÚC

Hôm nay, ngày .......... tháng .......... năm ...., (……………………………………………………) tại trụ sở Văn phòng Công chứng ..............

Ông(bà): ..........................................................................................................

Sinh ngày: ......./......./...........

Chứng minh nhân dân số: ................. cấp ngày ....../....../...... tại ...................

Hộ khẩu thường trú: (trường hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)

......................................................................................………………………..

Tôi, .........., công chứng viên Văn phòng Công chứng .............., nhận lưu giữ di chúc do ông (bà) ....................................... lập ngày ...../...../...........

Tôi đã niêm phong bản di chúc này trước mặt người lập di chúc.

Theo yêu cầu của người lập di chúc, khi cần thiết, công chứng viên báo tin cho những người có liên quan sau đây: (ghi họ tên, địa chỉ của những người có liên quan)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Giấy nhận lưu giữ di chúc này được lập thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........ trang), giao cho người lập di chúc ...... bản chính; Lưu tại Văn phòng Công chứng .............. một bản chính.

Số công chứng ..…......, quyển số ..........TP/CC-SCC/HĐGD.

NGƯỜI LẬP DI CHÚC

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết
1 773
Thủ tục hành chính Xem thêm