Giấy phép hoạt động ngân hàng mô

1 25

Giấy phép hoạt động ngân hàng mô

Giấy phép hoạt động ngân hàng mô được ban hành kèm theo Nghị định 118/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ về tổ chức hoạt động ngân hàng mô và ghép bộ phận cơ thể người, biểu mẫu này được dùng cho Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động cho các ngân hàng mô, mời các bạn cùng xem và tải về.

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động ngân hàng mô

Văn bản yêu cầu thực hiện ủy thác giấy tờ tư pháp về dân sự

Mẫu số 07A: Giấy quyết định của bảo hiểm xã hội về hưởng chế độ hưu trí hàng tháng

Giấy phép hoạt động ngân hàng mô

Giấy phép hoạt động ngân hàng mô

Nội dung cơ bản của giấy phép hoạt động ngân hàng mô:

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG MÔ
(Kèm theo Nghị định số 118/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ)

BỘ Y TẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ......../BYT-GPHĐNHM  

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG MÔ
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

- Căn cứ Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác;

- Căn cứ Nghị định số... /2016/NĐ-CP ngày ... tháng... năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người;

- Xét đề nghị của: ........................................................................................................

CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG MÔ

Tên ngân hàng mô: .....................................................................................................

Tên người quản lý chuyên môn: ...................................................................................

Loại hình ngân hàng mô: .....................................1.......................................................

Địa điểm hoạt động: ...........................................2........................................................

Phạm vi hoạt động chuyên môn: ...........................3......................................................

                           ....., ngày ..... tháng ..... năm 20...
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
(Ký tên, đóng dấu)

________________

1 Ghi ngân hàng mô độc lập hoặc ngân hàng mô trực thuộc cơ sở y tế.

2 Địa chỉ của ngân hàng mô.

3 Ghi cụ thể phạm vi hoạt động chuyên môn của ngân hàng mô căn cứ theo Điều 2a Nghị định số......./2016/NĐ-CP ngày........tháng.........năm 2016 của Chính phủ.

Đánh giá bài viết
1 25
Thủ tục hành chính Xem thêm