Mẫu giấy thỏa thuận bồi thường đất

2 5.552

Mẫu giấy thỏa thuận bồi thường đất 

Mẫu giấy thỏa thuận về việc bồi thường đất để lập hồ sơ sử dụng đất là mẫu giấy được bên lập hồ sơ sử dụng đất và bên có đất lập ra để thỏa thuận về việc bồi thường đất. Mẫu giấy thỏa thuận nêu rõ thông tin của hai bên, thông tin về khu đất... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy thỏa thuận bồi thường đất tại đây.

Mẫu biên bản thẩm tra hồ sơ đất đai

Đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai

Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai

Mẫu giấy thỏa thuận bồi thường đất

Mẫu giấy thỏa thuận bồi thường đất

Nội dung cơ bản của mẫu giấy thỏa thuận bồi thường đất như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

GIẤY THỎA THUẬN
Về việc bồi thường đất để lập hồ sơ sử dụng đất

Tôi tên là: .................................................... sinh năm:.............................................

Chứng minh nhân dân số: ..................................... do:...............................................

cấp ngày: ............................................... tháng............................. năm....................

Địa chỉ thường trú:....................................................................................................

Tôi có lập hồ sơ xin sử dụng đất để xây dựng trên phần đất:

Diện tích: ............................ m2

Thuộc thửa:.............. Tờ bản đồ số .............. bộ địa chính.........................................

Ranh giới, diện tích khu đất được xác định theo “Bản đồ hiện trạng vị trí đất tỷ lệ 1/500 số:...... ngày.... tháng........năm........do đơn vị đo đạc lập là .......................

- Nguyên phần đất do người đang quản lý sử dụng có tên là:

Ông (Bà):................................................................ sinh năm:..................................

Chứng minh nhân dân số:................... do:..............cấp ngày:........... tháng........... năm............

Địa chỉ thường trú:...................................................................................................

- Chúng tôi cùng thỏa thuận thống nhất để Ông (Bà): ..................................................

lập hồ sơ xin sử dụng .................... m2 đất nêu trên. Khi có quyết định giao đất (hoặc cho thuê đất) của cơ quan có thẩm quyền cho Ông (Bà): ................................................................................................

- Chúng tôi sẽ tự chịu trách nhiệm thỏa thuận và giao nhận tiền bồi thường bằng giấy xác nhận hoàn tất việc bồi thường giữa hai bên.

Bên lập hồ sơ sử dụng đất
(Ký và ghi rõ họ và tên)
Bên có đất
(Ký và ghi rõ họ tên)
Xác nhận của Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn) nơi có đất
Đánh giá bài viết
2 5.552
Xây dựng - Nhà đất Xem thêm