Giấy thôi trả lương Mẫu giấy thôi trả lương mới nhất

Giới thiệu

Mẫu Giấy Thôi Trả Lương 

Giấy thôi trả lương là biểu mẫu hành chính chuẩn mà VnDoc.com xin được giới thiệu đến các bạn tham khảo và nghiên cứu. Mẫu Giấy thôi trả lương được ban hành kèm theo Thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ tài chính.

Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ / thu hồi nợ

Mẫu hợp đồng lao động

Biên bản thanh lý hợp đồng

Mời các bạn tham khảo Mẫu Giấy Thôi Trả Lương dưới đây:

Mẫu Giấy Thôi Trả Lương
Giấy thôi trả lương

Mẫu giấy Thôi trả lương được ban hành kèm theo Thông tư 121/2002/TT-BTC hướng dẫn kế toán đơn vị sự nghiệp có thu do Bộ Tài Chính ban hành: 

TÊN ĐƠN VỊ.....
--------

Số:.../....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Ngày... tháng.... năm 200.…

 GIẤY THÔI TRẢ LƯƠNG

Họ và tên: .....................................................................................................................................

Chức vụ: .......................................................................................................................................

Nay chuyển đến công tác tại....... theo Quyết định số...... ngày..... tháng..... năm..... của.............

Đơn vị.......................... đã trả lương và các khoản phụ cấp đến hết ngày..... tháng..... năm..... theo chi tiết như sau:

- Mã số ngạch:................................................................................................................................

- Hệ số lương:..................................................................................................................................

- Phụ cấp chức vụ:...........................................................................................................................

- Phụ cấp khác (nếu có):..................................................................................................................

Tổng số tiền:....................................................................................................................................

(Viết bằng chữ:................................................................................................................................)

Các quyền lợi khác: Bảo hiểm xã hội đã đóng hết tháng.............năm...........

Đề nghị cơ quan mới tiếp tục trả lương và nộp BHXH cho Ông/Bà..................  từ ngày..... tháng..... năm..... theo quy định hiện hành. 

                                                       Thủ trưởng đơn vị

                                                        (Ký, họ tên, đóng dấu)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Giấy thôi trả lương để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Việc làm - Nhân sự