Giấy ủy quyền công bố thông tin

1 174

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

TÊN DOANH NGHIỆP
MST
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:

….., ngày …. tháng năm

 

Kính gửi:

- (Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước)
- (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Tên giao dịch của doanh nghiệp:............................................................................

Mã số doanh nghiệp:...............................................................................................

Địa chỉ liên lạc:........................................................................................................

Website:...................................................................................................................

Sau đây chứng nhận: Ông (Bà)..............................................................................

Điện thoại liên hệ:………………………………..Email:…..………………….………..

Chức vụ tại doanh nghiệp:......................................................................................

Là người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin của (Tên Doanh nghiệp)

 

 

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 174
Thủ tục hành chính Xem thêm