Giấy ủy quyền sử dụng xe máy

6 44.103

Giấy ủy quyền sử dụng xe máy

VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Giấy ủy quyền sử dụng xe máy dành cho cá nhân là người có quan hệ đặc biệt với người được ủy quyền cho mượn phương tiện sử dụng và 2 bên tự chịu mọi trách nhiệm khi có tranh chấp phát sinh. Mẫu giấy ủy quyền sử dụng phương tiện cũng là mẫu giấy ủy quyền cá nhân với mục đích sử dụng dành cho người mượn phương tiện sử dụng, đi lại. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy ủy quyền sử dụng xe máy tại đây,

Giấy ủy quyền bằng tiếng Anh (Power of attorney)

Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

Giấy ủy quyền ký giấy tờ

Giấy ủy quyền giao nhận chứng từ

Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Giấy ủy quyền khiếu nại

Giấy ủy quyền tham gia tố tụng

Giấy ủy quyền sử dụng xe máy

Giấy ủy quyền sử dụng xe máy

Nội dung cơ bản của giấy ủy quyền sử dụng xe máy như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------- o0o -----------------

GIẤY ỦY QUYỀN
(Dành cho cá nhân)

-  Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

-  Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

..............................................., ngày    tháng   năm 2012 ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên: .......................................................................................................................

Địa chỉ: ......................................................................................................................

Số CMND: ........................................... cấp ngày: ........................... nơi cấp: ..............

Quốc tịch: ..................................................................................................................

Quan hệ: Là ........................................... của người được ủy quyền.

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên: .......................................................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................

Số CMND: ........................................... cấp ngày: ........................... nơi cấp: ..............

Quốc tịch: ..................................................................................................................

Quan hệ: Là ..................................của người ủy quyền.

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Ủy quyền sử dụng phương tiện xe máy.......................Biển kiểm soát ........giấy đăng kí lần đầu số..........do công an tỉnh ...............cấp ngày ...........................

IV. CAM KẾT

-  Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

-  Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản, lưu văn phòng công chứng 01 bản.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

  

..............................

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

  

.................................

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

Đánh giá bài viết
6 44.103
Thủ tục hành chính Xem thêm